• İŞVERENİN İLERİDE ÖDEYECEĞİ MADDİ MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN HAK SAHİPLERİNE YAPTIĞI ÖDEMELERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41

  T.C
  YARGITAY
  21.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/3680
  Karar No: 2006/5562
  Tarihi:      30.05.2006

  l İŞVERENİN İLERİDE ÖDEYECEĞİ MADDİ MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN HAK SAHİPLERİNE YAPTIĞI ÖDEMELERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

  ÖZETİ: Uyuşmazlık işverenliğin ileride açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında hüküm altına alınacak meblağa mahsuben ölenin anne ve kardeşlerine yaptığı ve davacılarca da bu şekliyle kabul edilen ödemelerin dava sonunda hükmedilecek tazminatlardan indirilmesinin mümkün olup olmadığı indirilebilirse ne şekilde indirileceği noktasında toplanmaktadır. Uyuşmazlık konusu 17.11.2004 tarihli ödeme makbuzları incelendiğinde yapılan ödemenin, sigortalının hak sahiplerinin yargılama sonunda belirlenecek tazminatlarının bir bölümünü karşılamayı amaçladığı avans mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Somut olayda maddi tazminat talepli dava açılmadığına göre işverenlikçe yapılan ödemenin takdir edilecek manevi tazminattan düşülerek bakiyesinin karar altına alınmasının gerektiği açıktır

  DAVA: Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen 25.000.00 YTL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar vekilince istenilmesi ve duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 23/05/2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar vekili Avukat E B ile karşı taraf vekili Avukat A B geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek bırakılan günde Tetkik Hakimi B.Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıda karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Olayın oluş şekline, müterafık kusur oranlarına, husule gelen elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne, özellikle 26.6.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine, oranına, niteliğine hak ve nesafet kurallarına göre, kardeşler Salih ve Murat Kalay'dan her biri yararına hükmedilen 5.000,00YTL manevi tazminatın "fazla" olduğu açıkça belli olmaktadır.
  3-Dava açılmadan önce,işveren sorumluluk sigorta poliçesi nedeniyle Güneş Sigorta A.Ş tarafından ibraname ve feragatname ile ölen sigortalının annesine 5.920.000.000TL,kardeşleri Salih ve Murat Kalay'a ayrı ayrı 2.960.000.000.TL ödendiği, davalı işverenlik tarafından ise, ödeme makbuzu başlıklı belge ile, ileride açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında hükmedilecek meblağa mahsuben davacı anne Cemile Kalay'a 4.144.898.257.TL,kardeşler Salih ve Murat Kalay'a ayrı ayrı 2.072.449.129.TL ödendiği,Güneş Sigorta A.Ş.'nin yaptığı ödemelerin maddi tazminata karşılık olduğu uyuşmazlık konusu değildir.Uyuşmazlık işverenliğin ileride açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında hüküm altına alınacak meblağa mahsuben ölenin anne ve kardeşlerine yaptığı ve davacılarca da bu şekliyle kabul edilen ödemelerin dava sonunda hükmedilecek tazminatlardan indirilmesinin mümkün olup olmadığı indirilebilirse ne şekilde indirileceği noktasında toplanmaktadır.Uyuşmazlık konusu 17.11.2004 tarihli ödeme makbuzları incelendiğinde yapılan ödemenin, sigortalının hak sahiplerinin yargılama sonunda belirlenecek tazminatlarının bir bölümünü karşılamayı amaçladığı avans mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.Somut olayda maddi tazminat talepli dava açılmadığına göre işverenlikçe yapılan ödemenin takdir edilecek manevi tazminattan düşülerek bakiyesinin karar altına alınmasının gerektiği açıktır.
  Yapılacak iş, işverenlik tarafından davacı anneye ödenen 4.144,90YTL ile kardeşlere ayrı ayrı ödenen 2.072,45.YTL anılan davacılar yararına hüküm altına alman manevi tazminatlardan indirilmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın işverenlikçe anne ve kardeşlere yapılan ödemelerin anılan davacılara yararına hükmedilecek manevi tazminattan indirilmesi gerektiği göz ardı edilerek ve kardeşler yararına fazla miktarda manevi tazminat takdiri ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul Ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde,davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, davalılar yararına takdir edilen 450.00 YTL. duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 30/05/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ