• İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI

  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi      
   
    Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2016/4285
  2019/66
  07.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/17
  4857 S. İşK/14

   
     
  • İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI
  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
    ÖZETİ İddia ve savunmaya göre davacının iş sözleşmesinin davalı yanca feshedildiği konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Bu noktada, davalı feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı önem arz etmektedir. Mahkemece davacının yaptığı iddia edilen devamsızlıklar ile ilgili olarak davacı hakkında tutulmuş devamsızlık tutanakları dosyaya ibraz edilmemiştir. Öte yandan, devamsızlık olgusu dinlenen tanıklarca da doğrulanmamıştır. Hal böyle olunca, davalı işverenin üzerine düşen ispat külfetini yerine getiremediği anlaşıldığından, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile söz konusu taleplerin reddedilmesi hatalı olmuştur
   
   
                 

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işyerindeki çalışma koşullarının sağlıksız olduğunu, gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını, işçilik alacaklarının toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödenmediğini ve bu durumu şikayet edeceğini davalı işverene söylemesi üzerine 05.11.2013 tarihinde sözlü olarak feshedildiğini; ancak, çıkışının kuruma 07.11.2013 tarihinde bildirildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar vekili; zamanaşımı def'i ve husumet itirazında bulunmuş, davacının 03-04-05-06.11.2013 tarihlerinde mazeretsiz ve amirlerinin bilgisi dışında işyerine gelmemesi üzerine iş sözleşmesinin haklı nedenle 07.11.2013 tarihinde feshedildiğini, ayrıca davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasında davacının hukuki yararının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, yapılan yargılamaya ve dosya kapsamına göre davanın reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi” halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
  Somut olayda; davacı iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın davalı tarafından sözlü olarak feshedildiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise iş sözleşmesinin davacının mazeretsiz devamsızlığı üzerine haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. İddia ve savunmaya göre davacının iş sözleşmesinin davalı yanca feshedildiği konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Bu noktada, davalı feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı önem arz etmektedir. Mahkemece davacının yaptığı iddia edilen devamsızlıklar ile ilgili olarak davacı hakkında tutulmuş devamsızlık tutanakları dosyaya ibraz edilmemiştir. Öte yandan, devamsızlık olgusu dinlenen tanıklarca da doğrulanmamıştır. Hal böyle olunca, davalı işverenin üzerine düşen ispat külfetini yerine getiremediği anlaşıldığından, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile söz konusu taleplerin reddedilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.        
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ