• İŞVERENİN HAKARETİ ÜZERİNE İŞÇİNİN İŞİ TERK ETMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/14009
  Karar No: 2006/32253
  Tarihi:      11.12.2006

  l İŞVERENİN HAKARETİ ÜZERİNE İŞÇİNİN İŞİ TERK ETMESİ
  l TERKİN FESİH ANLAMINA GELMESİ
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Mahkemece dinlenen davalı tanıkları işyeri ikinci müdürünün davacıya hitaben “sen hırsızsın ödemeyene şerefsiz derler” şeklinde hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Bu olaydan sonra da davacı işe gelmemiştir. Bu durumda davacının 5.11.2001'de vizite kağıdı alarak ilgili hastaneye gitmemiş olmasının önemi yoktur. Zira davacı hakaret olayı nedeniyle hizmet akdini haklı nedenle feshetmiştir. Bu sebeple davalı karşı davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü ile davacının ve karşı davalının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine, karşı davacı ise kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı Bakanlık, davalının mazeretsiz işe gelmediğini iddia ederek ihbar tazminatı isteğinin hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı ise işyeri 2. müdürünün kendisine hakaret ettiğini bu nedenle haklı olarak hizmet akdini feshettiğini belirterek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Mahkemece davacının ihbar tazminatı isteği hüküm altına alınmış davalının kıdem tazminatı isteği ise reddedilmiştir.
  Mahkemece dinlenen davalı tanıkları işyeri ikinci müdürünün davacıya hitaben "sen hırsızsın ödemeyene şerefsiz derler" şeklinde hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir.Bu olaydan sonra da davacı işe gelmemiştir.Bu durumda davacının 5.11.2001'de vizite kağıdı alarak ilgili hastaneye gitmemiş olmasının önemi yoktur.Zira davacı hakaret olayı nedeniyle hizmet akdini haklı nedenle feshetmiştir.Bu sebeple davalı karşı davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü ile davacının ve karşı davalının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,! 1.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ