• İŞVERENİN ARACINA VERİLEN ZARARDAN İŞÇİNİN SORUMLULUĞU

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/3892
  2012/13823
  19.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/25
     
  • İŞVERENİN ARACINA VERİLEN ZARARDAN İŞÇİNİN SORUMLULUĞU
  •  
   
  ÖZETİ Olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 47. maddesinde “…alet, edavat, makine ve tesisatın bozulması şeklinde ortaya çıkmış ise tamirat veya yenileme bedelleri zarar olarak tespit olunur…..” şeklinde hüküm getirilmiştir.
  Söz konusu hükmün işçinin görevi sırasında, çalışma esnasında kusuruyla meydana getirdiği zararlardan sorumluluğuyla ilgili olduğu şeklinde yorumlanması gerekir.
              Somut olayda, davacı olay tarihinde mesai saatleri ve görevi dışında park halindeki kuruma ait aracı alıp kullandığı sırada trafik kazasına sebep olmuştur. Bu durumda toplu iş sözleşmesi hükmü olayda uygulanamayacaktır. Buna göre zararın miktarının aracın olay tarihindeki rayiç değeri ile hurda bedeli arasındaki fark olduğu kabul edilerek hüküm kurulması gerekirken, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir
   
               

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili kuruma ait 06 MKE 01 plaka sayılı resmi aracın 05.10.2003 tarihinde davalı tarafından emir harici çıkarılıp, ölümlü ve maddi hasarlı kazaya sebebiyet verildiğini, kaza sonucu davalının %100 kusurlu olduğunun tespit edildiğini, aracın tamir bedelinin servis tarafından belirlendiğini, aracın eski olması ve randımanlı çalışmasının beklenmemesi nedeniyle hurdaya çıkarıldığını, hurda bedeli tenzil edildikten sonra araç bedelinin 5.586.878.000 TL olduğunu beyan ederek kurum zararının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, araç hasar bedelinin sendika ile işveren arasında varılan anlaşmaya göre kurumun zarar fonundan karşılanması gerektiğini, hurda bedel fiyatının çok düşük olduğunu belirterek davanın reddini belirtmiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının araçta meydana gelen zarardan toplu iş sözleşmesi gereği tamir bedeliyle sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı taraflar temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalının araçta meydana gelen zarardan olayın meydana geldiği dönemde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 47. Maddesi uyarınca tamir bedeliyle mi, yoksa hurda bedeli ile araç rayiç değeri arasındaki farktan mı sorumlu olacağı noktasında toplanmaktadır.
              Olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 47. maddesinde “…alet, edavat, makine ve tesisatın bozulması şeklinde ortaya çıkmış ise tamirat veya yenileme bedelleri zarar olarak tespit olunur…..” şeklinde hüküm getirilmiştir.
  Söz konusu hükmün işçinin görevi sırasında, çalışma esnasında kusuruyla meydana getirdiği zararlardan sorumluluğuyla ilgili olduğu şeklinde yorumlanması gerekir.
              Somut olayda, davacı olay tarihinde mesai saatleri ve görevi dışında park halindeki kuruma ait aracı alıp kullandığı sırada trafik kazasına sebep olmuştur. Bu durumda toplu iş sözleşmesi hükmü olayda uygulanamayacaktır. Buna göre zararın miktarının aracın olay tarihindeki rayiç değeri ile hurda bedeli arasındaki fark olduğu kabul edilerek hüküm kurulması gerekirken, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ