• İŞVERENİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDASIYLA FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK./18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2013/37253
  Karar No. 2014/10
  Tarihi: 13.01.2014

  l İŞVERENİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDASIYLA FESİH
  l İŞYERİNDE İŞÇİNİN KULLANDIĞI BİLGİSAYARA İLİŞKİN KULLANIM TALİMATNAMESİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının mesleğini icra ederken kullandığı bilgisayardaki verilere başka şirket personelinin müdahale etme imkanının olup olmadığı, işyerinde bilgisayar kullanma talimatnamesi olup olmadığı, var ise bu talimatnameye uygun davranılıp davranılmadığı araştırılmamıştır.
  Davalı taraf tanıklarını duruşma salonu önünde hazır ettiği halde mahkemece tanıkların dinlenilmemiş olması usule aykırı olmuştur.

  DAVA:   Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin feshinin haklı veya geçerli sebebe dayanmadığını ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebeple yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
  Mahkemece, davalı işveren tarafından davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli bir sebeple feshedildiğinin kanuni ve yöntemince ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Hüküm davalı vekili tarafından kanuni süresi içinde temyiz edilmiştir.
  Somut olayda, davacının davalı işyerinde takip elemanı olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin ise 20.02.2013 tarihli yazılı fesih bildirimi ile görev amacıyla kendisine tahsis edilen bilgisayarda kayıtlı olan verileri silmeye çalıştığı, verilerin silinmesi suretiyle işvereni zarara uğratmayı amaçladığı, bu eylemin işverenin güven duygusunu zedelediği ve iş ilişkisinin devamını imkansız kıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin geçerli sebeple 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17 ve 18. maddeleri uyarınca feshedildiğinin davacıya bildirildiği anlaşılmaktadır.
  Davacının mesleğini icra ederken kullandığı bilgisayardaki verilere başka şirket personelinin müdahale etme imkanının olup olmadığı, işyerinde bilgisayar kullanma talimatnamesi olup olmadığı, var ise bu talimatnameye uygun davranılıp davranılmadığı araştırılmamıştır.
  Davalı taraf tanıklarını duruşma salonu önünde hazır ettiği halde mahkemece tanıkların dinlenilmemiş olması usule aykırı olmuştur.
  Hal böyle iken işaret edilen hususların araştırılması ile tüm deliller birlikte değerlendirilmeli, feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı tespit edilmeli ve oluşacak sonuç uyarınca bir karar verilmelidir. Mahkemece tüm bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ