• İŞVEREN YETKİLİNİN İŞÇİYE BAĞIRMASI ÜZERİNE İŞÇİNİN İMZALADIĞI MATBU İSTİFANIN İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/13506
  2017/15643
  12.10.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/24

   
     
  • İŞVEREN YETKİLİNİN İŞÇİYE BAĞIRMASI ÜZERİNE İŞÇİNİN İMZALADIĞI MATBU İSTİFANIN İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ
    ÖZETİ  Dosyadaki bilgi belgeler ve dinlenen taraf tanık beyanlarından; davacının çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle, fesihten bir gün önce işyerinde gece çalışmasında fazla mesaiye kalmadığı, bu durumun işverence öğrenilmesi üzerine işyeri yetkilisi ...’ın ertesi gün davacının yanına gelerek, davacıya hitaben fazla mesaiye kalmaması nedeniyle bağırıp çağırması üzerine davacının işyerindeki bilgisayarda yazılan matbu istifa dilekçesinin boş bölümlerini el yazısı ile doldurarak işyerinden ayrıldığı anlaşılmıştır. 
  Bu durumda davacının işyeri yetkililerince bağırılması üzerine, iş akdini feshinin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatının kabulü yerinde isede; iş akdini haklı nedenle de olsa kendisi fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatı talebinin reddi yerine, kabulü hatalıdır.
  .
   
   
               
  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili özetle; 2007 Nisan-28/07/2011 tarihleri arasında çuval dikim işinde çalıştığını, asgari ücret ile çalıştığını, işyerinde yemek ve servis imkanı olduğunu, haftanın 5 günü 08.00-22.00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 08:00- 16.00 saatleri arasında çalıştığını, davalı işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili özetle; 10/02/2009- 28/07/2011 tarihleri arasında asgari ücret ile haftanın 5 günü 08:00-18:00 saatleri arasında 1,5 saat ara dinlenme ile çalışan davacının fazla mesai yapmadığını, istisna olarak birkaç cumartesi günü 08.00-12:00 saatleri arasında çalıştığını, 28/07/2011 tarihinde kızgınlıkla muhasebe servisine gelen davacının istifa etmek istediğini belirterek istifa dilekçesinde de belirttiği üzere fazla mesaiye kalmadığı, kalmak istemediği bu sebeple ustabaşıyla tartıştığı için istifa ettiğini beyan ettiğini ve kıdem-ihbar tazminatı talep hakkı olmadığını yıllık izinlerini kullandığını ve tüm alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; sunulan istifa dilekçesinde, davacının gerçek iradesinin istifa olmadığı gerekçesiyle istifa olgusuna değer verilmeyerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı, davalı temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının istifa ederek işyerinden ayrıldığını savunmuştur. 
  Dosyadaki bilgi belgeler ve dinlenen taraf tanık beyanlarından; davacının çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle, fesihten bir gün önce işyerinde gece çalışmasında fazla mesaiye kalmadığı, bu durumun işverence öğrenilmesi üzerine işyeri yetkilisi ...’ın ertesi gün davacının yanına gelerek, davacıya hitaben fazla mesaiye kalmaması nedeniyle bağırıp çağırması üzerine davacının işyerindeki bilgisayarda yazılan matbu istifa dilekçesinin boş bölümlerini el yazısı ile doldurarak işyerinden ayrıldığı anlaşılmıştır. 
  Bu durumda davacının işyeri yetkililerince bağırılması üzerine, iş akdini feshinin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatının kabulü yerinde isede; iş akdini haklı nedenle de olsa kendisi fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatı talebinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. 
  3-Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin, HMK’nun 297/2. maddesine aykırı olduğunun ve infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 
  F)Sonuç: 
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ