• İŞVEREN HATASI İLE ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/31389
  2016/3601
   11.02.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /32


   
     
  • İŞVEREN HATASI İLE ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ
  • İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GERİYE DOĞRU HATALI ÖDEMLERİN İSTENMESİNİN ENGELLENEMEYECEĞİ
   
  ÖZETİ davalı işveren bizzat hatalı (eksik) ücret derecesi tespiti ile işçinin ücretini uzunca süre eksik ödenmesine sebep olduğu açıktır. Bizzat davalı kabulünde olan bu durum karşısında işçinin geriye dönük oluşan haklarının tespitini veya tahsilini dava yolu ile istemesinde bir engel bulunmamaktadır. Mahkemece davacının derece tespiti konusunda dava yoluna başvurmadığı yolundaki dilekçesinin bir haktan vazgeçme olarak değerlendirilmesi ve işletme toplu iş sözleşmesi bu konuda geriye dönük düzenleme içermemesi gerekçe olarak gösterilmesi de isabetsiz olmuştur. Kaldı ki toplu iş sözleşmeleri niteliği gereği ileriye dönük olarak düzenleme içerirler. İşletme toplu iş sözleşmesi hükümlerinin hatalı uygulanmasından kaynaklanan ücret derecesi farkından doğan alacak istemlerinin belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken, açıklanan maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir

                 
   
       
               

  DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin, davalı kuruma bağlı hava aracı ana bakım merkez komutanlığında 09.01.1987 tarihinde işe girdiğini, işe giriş sırasında intibak yapıldığı sırada 4 eksik derece ile işe başlatıldığını, bu yanlışlığın 14.01.2013 tarihi itibariyle düzeltildiği halde geriye dönük kayıplarının ödenmediğini ileri sürerek, yanlış intibak sonucu eksik ödenen maaş farkının davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili cevap dilekçesinde, alacakların zamanaşımına uğradığını, 09.01.1987 tarihinde deneme süresinde 7. dereceden işe başlatıldığını, 01.02.1987 tarihinde 11. dereceden kesin kabulünün yapıldığını, ... emri gereği dava açmaması şartı ile 31. ücret derecesinden 35. ücret derecesine 06.02.2013 tarihinde intibakının düzletildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre başvuruyu takip eden aybaşından intibakı yapıldığından artık davacının geriye dönük talepte bulunmayacağından davanın reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Davacının intibakın düzeltildiği 15.01.2013 tarihine kadar olan ücretlerini eksik ödendiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.
  Kamu İşverenleri Sendikası ile Türk-Harb-İş Sendikası arasında imzalanan 21.02.2012 tarihli protokolde 23. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 41. maddesi değiştirilmiş olup "... işçi sözleşme şartlarına göre alınması gereken ücret derecesinin altında işe alınmış ise; bu durumu yazılı olarak belgeleyerek düzeltme yapılmasını işverenden ister. İşverenin işçinin bu başvurusunu ve konu ile ilgili belgelerini uygun görmesi halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, işçinin hakkı olan ücret derecesine intibakı yapılır." şeklinde düzenlemesi getirilmiştir.
  İşletme toplu iş sözleşmesinde yapılan bu değişikliğin uygulamasında işveren ücret derecesi tespiti başvurusunda bulunan işçiden, yargı yoluna başvurmadığına dair yazılı beyan alınmasını şart olarak bildirmiş ve işçi de “TUTANAK” başlıklı matbu hazırlanmış 07.02.2013 tarihli dilekçede ücret derecesinin düzletilmesiyle ilgili olarak yargı yoluna başvurmadığını ve dava açmadığını bildirmiştir. Davacının başvurusu üzerine yapılan incelemede 01.02.1987 tarihinde yapılan kesin kabul ücret derecesi 14 olması gerekirken 11 üzerinden başlatıldığı  tespit edilmiş, düzletme yapılırken de ileriye dönük olarak 06.02.2013 tarihli işlemle mevcut durum itibariyle ücret derecesi 31 den 35. dereceye intibak ettirilmiştir.
  Tüm bu açıklamalara göre davalı işveren bizzat hatalı (eksik) ücret derecesi tespiti ile işçinin ücretini uzunca süre eksik ödenmesine sebep olduğu açıktır. Bizzat davalı kabulünde olan bu durum karşısında işçinin geriye dönük oluşan haklarının tespitini veya tahsilini dava yolu ile istemesinde bir engel bulunmamaktadır. Mahkemece davacının derece tespiti konusunda dava yoluna başvurmadığı yolundaki dilekçesinin bir haktan vazgeçme olarak değerlendirilmesi ve işletme toplu iş sözleşmesi bu konuda geriye dönük düzenleme içermemesi gerekçe olarak gösterilmesi de isabetsiz olmuştur. Kaldı ki toplu iş sözleşmeleri niteliği gereği ileriye dönük olarak düzenleme içerirler. İşletme toplu iş sözleşmesi hükümlerinin hatalı uygulanmasından kaynaklanan ücret derecesi farkından doğan alacak istemlerinin belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken, açıklanan maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ