• İSTİFA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ İDDİASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/13124
  Karar No: 2006/14219
  Tarihi:      15.05.2006

  l İSTİFA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ İDDİASI
  l İSTİFA BELGESİNİN DOSYADA BULUNMAMASI

  ÖZETİ: Belirtmek gerekir ki, davacı işçinin imzasını taşıyan istifa dilekçesi dosya içinde bulunma-maktadır. Davacı işçinin sözünü ettiği fesih tarihi ile işverenin sunduğu devamsızlık tutanaklarında belirtilen tarihler de birbirini tutmamaktadır. Temyize konu olan dava dosyasında davacı işçinin iş sözleşmesi devamsızlık nedenine dayalı olarak feshedilmiştir. O halde bu yönden davacı tarafa diyecekleri ve delilleri sorularak bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretine karar verilmesi isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren davacı işçinin iş sözleşmesinin devamsızlık sebebiyle haklı olarak feshedildiğini savunmuş ve davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, sendikal nedenle iş sözleşmesinin işverence feshedildiği, davacı işçilere tek tip istifa dilekçesi imzalatılarak ve ihbar ile kıdem tazminatlarının ödenmesi suretiyle fesih yoluna gidildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Öncelikle belirtmek gerekir ki, mahkemece davalı işverenin haklı feshe dair savunması üzerinde durulmamış ve aynı işverene karşı açılan diğer dava dosyalarında ileri sürülen istifa nedenine dayalı olarak karar verilmiştir. Davacı cevaba cevap dilekçesi ile sonraki aşamalarda devamsızlık yönünde bir açıklamada bulunmamış, mahkemece davacı işçiye bu yönde diyecekleri sorulmamıştır. Davacı tanıklarının dahi devamsızlık savunması yönünden beyanları olmamıştır. Belirtmek gerekir ki, davacı işçinin imzasını taşıyan istifa dilekçesi dosya içinde bulunmamaktadır. Davacı işçinin sözünü ettiği fesih tarihi ile işverenin sunduğu devamsızlık tutanaklarında belirtilen tarihler de birbirini tutmamaktadır. Temyize konu olan dava dosyasında davacı işçinin iş sözleşmesi devamsızlık nedenine dayalı olarak feshedilmiştir. O halde bu yönden davacı tarafa diyecekleri ve delilleri sorularak bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ