• İSTİFA

  T.C. YARGITAY 
  22. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/19057 İlgili Kanun/Madde:  
  Karar No. 2019/17490 1475 S. İşK/14  
  Tarihi: 26.09.2019    
     
  • İSTİFA
  • İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ
  • İSTİFA VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH YAPTIĞININ KABULÜNÜN GEREKTİĞİ
    ÖZETİ Dosya içeriğinden, davacının 01.10.2013 tarihinde davalıya gönderdiği elektronik posta ekindeki istifa

  dilekçesinde el yazısı ile “Çalışmakta olduğum firmanızdan kendi isteğim ile 20.10.2013 tarihi itibarı ile

  istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” ifadelerinin kullanıldığı, davacının davalıya noterden

  gönderdiği 06.02.2014 tarihli ihtarnamesinde ise her ne kadar kendi rızası ile işten ayrılmış olsa dahi

  var olan 2 ay 20 günlük ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesinin talep edildiği görülmektedir.

  Dosyadaki belgelere göre davacının bir kısım ücretlerinin dava açıldıktan sonra ödenmesi karşısında

  davacının  istifa  dilekçesi  ile  davalı  işverene gönderdiği  ihtarnamesi  birlikte  değerlendirildiğinde,

  davacının iş akdini ücret alacağı nedeniyle feshettiği anlaşılmakta olup bu nedenle kıdem tazminatı

  talebinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.
   
   
             


   

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince

  istenilmekle,  temyiz  taleplerinin  süresinde  olduğu anlaşıldı.  Dava  dosyası  için  Tetkik  Hakimi  ...

  tarafından düzenlenen rapor  dinlendikten  sonra  dosya  incelendi,  gereği  konuşulup  düşünüldü:

  Davacı-Birleşen Davanın Davalısının İsteminin Özeti:

  Davacı-birleşen davanın davalısı,  kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar

  verilmesini talep etmiştir. 

  Davalı-Birleşen Davanın Davacısının Cevabının Özeti:

  Davalı-birleşen davanın davacı, davanın reddi ile davacıdan ihbar tazminatının tahsilini talep etmiştir.

  Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece,  yapılan yargılama sonucunda yazılı  gerekçeyle  asıl  dava açısından davanın kısmen

  kabulüne,  kısmen reddine,  bir  kısım işçilik  alacağı  hakkında dava konusuz kaldığından bir  karar

  verilmesine yer olmadığına; birleşen dava açısından davanın reddine karar  verilmiştir. 

  Temyiz:

  Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

  Gerekçe:

  Davalı-Birleşen Davanın Davacısının Temyizi Yönünden;

  Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm

  temyiz itirazlarının reddine oybirliğiyle karar vermek gerekmiştir. 

  Davacı-Birleşen Davanın Davalısının Temyizi Yönünden;

  Taraflar  arasında  davacının  kıdem  tazminatı  alacağı  olup  olmadığı  konusunda  uyuşmazlık

  bulunmaktadır. 

  Somut uyuşmazlıkta; davacı taraf 3 ay 20 günlük (2013 yılı Ağustos-Eylül-Ekim ayı tam, 2014 Ekim ayı

  20 günlük) ücretlerinin yatırılmadığından iş akdinin feshettiğini iddia etmiştir. Davalı taraf ise, davacının

  istifa ettiğini, davacının ücretlerinin banka yoluyla ödendiğini savunmuştur. Mahkemece, davacının

  01.10.2013 tarihinde davalı şirkete e-mail yoluyla istifa dilekçesi gönderdiği ancak istifa gerekçeleri

  olarak  ileri  sürdüğü nedenler  incelendiğinde,  davacının  sözleşmeyi  haksız  nedene dayalı  olarak

  feshettiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı talebinin reddine hükmedilmiştir.

  Dosya içeriğinden, davacının 01.10.2013 tarihinde davalıya gönderdiği elektronik posta ekindeki istifa

  dilekçesinde el yazısı ile “Çalışmakta olduğum firmanızdan kendi isteğim ile 20.10.2013 tarihi itibarı ile

  istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” ifadelerinin kullanıldığı, davacının davalıya noterden

  gönderdiği 06.02.2014 tarihli ihtarnamesinde ise her ne kadar kendi rızası ile işten ayrılmış olsa dahi

  var olan 2 ay 20 günlük ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesinin talep edildiği görülmektedir.

  Dosyadaki belgelere göre davacının bir kısım ücretlerinin dava açıldıktan sonra ödenmesi karşısında

  davacının  istifa  dilekçesi  ile  davalı  işverene gönderdiği  ihtarnamesi  birlikte  değerlendirildiğinde,

  davacının iş akdini ücret alacağı nedeniyle feshettiği anlaşılmakta olup bu nedenle kıdem tazminatı

  talebinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir. 

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgililere iadesine, 26.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ