• İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA DURUMLARI

  İlgili Kanun / Madde
  1479 S.Bağ KurK/Ek 11

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2005/11021
  Karar No: 2006/2298
  Tarihi:     07.03.2006    
                                      
  l İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA DURUMLARI
  l SAĞLIK YARDIMI KAPSAMININ DIŞIN-DAYKEN EŞİ ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIM-LARINDAN YARARLANMANIN OLANAKLI OLMASI

  ÖZETİ: 1479 sayılı Yasanın Ek 11. maddesinde, 24.08.2000 tarihli, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklik ve anılan kararnamenin iptali sonrası 24.07.2003 tarihli, 4956 sayılı Yasayla getirilen düzenleme, isteğe bağlı sigortalıların, sağlık sigortası yardımlarından yararlanmasını olanaksız kılmış, ancak 1479 sayılı Yasaya 4956 sayılı Yasayla eklenen Geçici 23. maddesi, 04.10.2000 sonrası döneme ilişkin prim borcunun öngörülen sürede ödenmesi koşuluna bağlı olarak isteğe bağlı sigortalıların da sağlık sigortası yardımlarından yararlanmasına olanak tanımıştır.
  Eşi üzerinden sağlık sigortası yardımlarından yararlandığı süre de isteğe bağlı sigortalıların sağlık sigortası kapsamı dışında olduğu dönemde gerçekleşmiş olduğundan, anılan döneme ilişkin yardımların yersiz ödeme olarak nitelenip istirdadı yoluna gidilmesine olanak bulunmadığının gözetilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
  KARAR: 04.03.1998 tarihinden itibaren 1479 sayılı Yasaya tabi sigortalı olan Nesrin'in, kendi adına sağlık karnesi kullanma hakkı bulunduğu halde, 1479 sayılı Yasaya tabi eşi Osman'ın sigortalılığı üzerinden yasaya aykırı şekilde sağlık yardımı aldığı gerekçesiyle, 30.10.2000-08.06.2002 tarihleri arasında Nesrin için yapılan 567.952.482 lira sağlık yardımı bedeli ile 624.847.518 lira işlemiş faiz toplamı olan 1.192.800.000 liralık icra takibine yönelik itirazın iptali istemli davanın yargılaması sonucunda, yazılı gerekçelerle kabul kararı verilmiştir.
  Davalılardan Nesrin, 04.03.1998 tarihli Bağ-Kur'a isteğe bağlı sigortalı giriş bildirgesiyle, ev kadını konumunda sigortalılık başvurusunda bulunmuş olup isteğe bağlı sigortalıların 1479 sayılı Yasa kapsamında sağlık sigortasından yararlanma olanaklarına ilişkin düzenlemelerin, uyuşmazlık konusu dönemde uğradığı değişiklikler gözetilerek sonuca varılması zorunluluğu mevcuttur.
  1479 sayılı Yasanın Ek 11. maddesinde, 24.08.2000 tarihli, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklik ve anılan kararnamenin iptali sonrası 24.07.2003 tarihli, 4956 sayılı Yasayla getirilen düzenleme, isteğe bağlı sigortalıların, sağlık sigortası yardımlarından yararlanmasını olanaksız kılmış, ancak 1479 sayılı Yasaya 4956 sayılı Yasayla eklenen Geçici 23. maddesi, 04.10.2000 sonrası döneme ilişkin prim borcunun öngörülen sürede ödenmesi koşuluna bağlı olarak isteğe bağlı sigortalıların da sağlık sigortası yardımlarından yararlanmasına olanak tanımıştır.
  Davalı Nesrin'in eşi üzerinden sağlık sigortası yardımlarından yararlandığı süre de isteğe bağlı sigortalıların sağlık sigortası kapsamı dışında olduğu dönemde gerçekleşmiş olduğundan, anılan döneme ilişkin yardımların yersiz ödeme olarak nitelenip istirdadı yoluna gidilmesine olanak bulunmadığının gözetilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ