• İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/35668
  2007/31775
  30.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH
  • İŞLETMESEL KARARAININ TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANDIĞINI FESHE SON ÇARE OLARAK BAŞVURULDUĞUNU İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davalı işverenin, olumsuz ekonomik şartlar, rekabet koşullan ve maliyetlerin düşürülmesi nedeni ile kadro azaltılması nedeni ile aldığı işletmesel karar sonucu istihdam fazlalığı meydana geldiğini ve bu karan tutarlı bir şekilde uyguladığını ve ayrıca ölçülülük denetimi kapsamında feshe son çare olarak başvurduğunu kanıtlayamadığı anlaşıldığından, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetli bulunmuştur. Ancak davalı işyerinde 20 yıllık kıdemi bulunan davacı işçi için alt sınır olan 4 aylık ücret miktarında işe başlatmama tazminatının belirlenmesi hatalı bulunmuştur. Dairemizin uygulaması gereği bu tazminatın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca 4 ila 8 ay arasında işçinin kıdemi, fesih nedeni, ücretin yüksekliği gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir. Davacının kıdemine göre bu tazminatın 6 ay belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir
               

  DAVA:Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davalı işverenin sektörde rakiplerin çoğalması olumsuz ekonomik şartlar, rekabet koşullan ve maliyetlerin düşürülmesi nedeni ile, kadro azaltılmasına gidildiğini, 2000 yılında 1240 kişi çalışırken, son beş yılda 715 kişi çıkarıldığını, halen çalışan 525 personelden 282 kişinin elektronik-haberleşme-bilgisayar ve yazılım alanında, eğitim görmüş nitelikli AR_GE mühendisleri olduğunu, üretim bölümünde halen 25 işçinin çalıştığım, küçülmeye gidildiğini, işyerinde vasıfsız işçinin çalıştırılamayacağını, sadece AR-GE bölümüne nitelikli yüksek okul mezunu lisans yapmış eleman alındığını, davacının çalıştığı üretim bölümünün tamamen kapatılma sürecini girdiğini, kademeli tasfiye edildiğini, feshin işyeri ve işletmeden kaynaklanan geçerli nedenle yapıldığını savunmuştur.
  Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılama sonunda bilirkişi raporum itibar edilerek, davalı ile dava dışı Selectron A.Ş. arasında asıl-alt işveren ilişkisi olduğu, idari bölümde 218, üretim bölümünde ise 25 üretim işçisi, 282 mühendis toplam 525 çalışan olduğu, alt işverenin ise 227 işçisi olduğu, bu 227 işçinin daha önce asıl işveren işçileri olduğu, iş sözleşmesinin feshinde sosyal seçim kriterlerine ve feshin son çare olması ilkesine uyulmadığı, fesihte kadro daraltılması gibi soyut ifade kullanıldığı, matematiksel verilere dayanmadığı, işletmenin öznel tercihinden ve yönetsel kararından kaynaklandığını, işetmenin ve işin gereği olmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilirken, davacının işe başlatılmaması halinde işe başlatmama tazminatının davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesine karar verilmiştir.
  Karar davacı vekili tarafından işe başlatmama tazminatının alt sınırdan, davalı vekili tarafından ise cevap nedenleri ile feshedilmiştir.

  Dosya içeriğine göre, davalı işverenin, olumsuz ekonomik şartlar, rekabet koşullan ve maliyetlerin düşürülmesi nedeni ile kadro azaltılması nedeni ile aldığı işletmesel karar sonucu istihdam fazlalığı meydana geldiğini ve bu karan tutarlı bir şekilde uyguladığını ve ayrıca ölçülülük denetimi kapsamında feshe son çare olarak başvurduğunu kanıtlayamadığı anlaşıldığından, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetli bulunmuştur. Ancak davalı işyerinde 20 yıllık kıdemi bulunan davacı işçi için alt sınır olan 4 aylık ücret miktarında işe başlatmama tazminatının belirlenmesi hatalı bulunmuştur. Dairemizin uygulaması gereği bu tazminatın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca 4 ila 8 ay arasında işçinin kıdemi, fesih nedeni, ücretin yüksekliği gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir. Davacının kıdemine göre bu tazminatın 6 ay belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6.Davacının yapmış olduğu   530.206 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
  Kesin olarak 30.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ