• İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEV VE İDARE ETMEYEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDADIR

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/5518
  2004/20018
  27.09.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/18,19,20

   
   
  • İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEV VE İDARE ETMEYEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDADIR
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ: Dava, hizmet aktini fesih ifadesi 6.6.2003 tarihinde tebliğ ediliştir. Bu tarihte yürürlükte bulunan 4773 sayılı yasa ile 1475 sayılı İş Kanunu'na eklenen 13/A maddesinde işletmenin bütünün sevk ve idare eden işveren vekilleri kapsam dışında bırakılmıştır. Davacı ise işletmenin bütünün sev ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayıp genel müdür yardımcısıdır. Bu nedenle mahkemenin yazılı gerekçe ile davacının işe iade talebinin red edilmesi usul ve yasaya aykırıdır
               

  DAVA            :Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava, hizmet aktini fesih ifadesi 6.6.2003 tarihinde tebliğ ediliştir. Bu tarihte yürürlükte bulunan 4773 sayılı yasa ile 1475 sayılı İş Kanunu'na eklenen 13/A maddesinde işletmenin bütünün sevk ve idare eden işveren vekilleri kapsam dışında bırakılmıştır. Davacı ise işletmenin bütünün sev ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayıp genel müdür yardımcısıdır. Bu nedenle mahkemenin yazılı gerekçe ile davacının işe iade talebinin red edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  Davalı işveren fesih yazısında geçerli bir neden göstermiş değildir. Bu sebeplerle mahkeme kararının bozulmasına ortadan kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.
  HÜKÜM: 1- Yukarıda açıklanan nedenlerle Ankara   9. İş Mahkemesinin   26.12.2003 gün 2003/1740-2003/2114 sayılı kararının ortadan kaldırılmasına,
  1. Davanın kabulüyle davacının hizmet aktinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine,
  2. Davacının süresi içinde  işe başlamak üzere başvurması halinde boşta geçen süre
   ile ilgili kararın kesinleşmesine   4 ayı geçmemek   üzere ücret ve sair haklarının ödenmesi
   gerektiğinin tespitine,
  4-   İşçinin işe başlatılmaması halinde 6 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesi
  gerektiğinin belirlenmesine,
  5-  Davacı tarafından (                                       )TL mahkeme masrafı ile 300 milyon TL
  vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
  6-Harç peşin alındığından                                                                       mahal olmadığına
  27.9.2004 gününde kesin olarak karar verilmiştir.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ