• İŞLETMEDE TEKNOLOJİK YENİLEN-MENİN ZORUNLU OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/6129
  Karar No: 2006/7500
  Tarihi:      27.03.2006

  l  İŞLETMEDE TEKNOLOJİK YENİLEN-MENİN ZORUNLU OLMASI
  l  İLK OKUL MEZUNU TEKNİSYEN YARDIMCISI GÖREVİNDEKİ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BU NEDENLE SONA ERDİRİLMESİ
  l GEÇERLİ FESİH

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davacının incelenen şahsi sicil dosyasında ilkokul mezunu olduğu, işyerinde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı, büro yardımcı hizmet elemanı olmadığı anlaşılmaktadır. Davacının çalıştığı birim ve görevi, teknoloji kullanımını gerektiren bir olgudur. Nitekim mütalaasına başvurulan bilirkişiler, davalı kurumda teknolojik yenilenmenin gerekli olduğunu, ilkokul ve orta okul mezunu niteliksiz eleman çalıştırılama-yacağını, ileri teknoloji kullanan nitelikli personele davalının gereksinimi olduğunu, feshin geçerli nedene dayandığını belirtmişlerdir. Davalı kurum, ekonomik nedenler yanında, sektörde oluşan yoğun rekabet, yönetsel ve yapısal değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve nitelikli, ileri teknoloji kullanan personele gereksinimi gibi nedenler ileri sürmektedir. Gerek teknolojik yenilenme ve gerekse özelleştirme geçerli neden olarak değerlendirilmelidir. Bu olgu işletmenin, işyerinin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedendir.
  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının büro işlerinde yardımcı hizmet elemanı olduğu, yardımcı hizmet elemanına her zaman ihtiyaç duyulacağından, teknolojik gelişme nedeni ile davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedenlere dayanmadığı gerekçesi ile istek kabul edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacının incelenen şahsi sicil dosyasında ilkokul mezunu olduğu, işyerinde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı, büro yardımcı hizmet elemanı olmadığı anlaşılmaktadır. Davacının çalıştığı birim ve görevi, teknoloji kullanımını gerektiren bir olgudur. Nitekim mütalaasına başvurulan bilirkişiler, davalı kurumda teknolojik yenilenmenin gerekli olduğunu, ilkokul ve orta okul mezunu niteliksiz eleman çalıştırılamayacağını, ileri teknoloji kullanan nitelikli personele davalının gereksinimi olduğunu, feshin geçerli nedene dayandığını belirtmişlerdir. Davalı kurum, ekonomik nedenler yanında, sektörde oluşan yoğun rekabet, yönetsel ve yapısal değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve nitelikli, ileri teknoloji kullanan personele gereksinimi gibi nedenler ileri sürmektedir. Gerek teknolojik yenilenme ve gerekse özelleştirme geçerli neden olarak değerlendirilmelidir. Bu olgu işletmenin, işyerinin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedendir. Mahkemece işe iade isteğinin reddi yerine, yardımcı hizmet elemanı olmayan davacıyı, bu şekilde kabul ederek hüküm kurması hatalı bulunmuştur.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alman temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 27.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ