• İŞLETME DÜZEYİNDE YETKİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/9695
  2004/8995
  21.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/3
  2821 S.Sen.K/4
   
   
  • İŞLETME DÜZEYİNDE YETKİ
  • BEKLETİCİ MESELE
    ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden tespite konu işyerinde üretilen kablo ve ek kutuların Adapazarındaki işyerinde depolandığı, montaj yapılacak yerlere buradan sevk edildiği, montaj işinde de zaman zaman üretimde çalışan işçilerin görev aldığı, her iki işyerinin birbiriyle organik bir bağ içerisinde olduğu, aynı meskenden sevk ve idare edildiği anlaşılmaktadır. Bu işyerlerinin 2822 sayılı TİSGLK.nun üçüncü maddesi anlamında işletme olup olmadığı belirlenmelidir. Öte yandan işkolu tespitinde önce süre verilip sonra yazılı gerekçe ile başlatılan prosedür sonucunun beklenmesinden vazgeçilerek, itirazın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır
   
               

  T. Kablo ve Plastik San.AŞ. adına Avukat F. D.ile l.T. M Sendikası adına Avukat İ. T. 2.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat Ş A aralarındaki dava hakkında Kocaeli 2. İş Mahkemesinden verilen 20.1.2004 günlü ve 600 - 7 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İtiraz eden işveren vekili, davalı sendikanın başvurusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının şirkete ait Gebze / Kocaeli adresinde bulunan işyeri için olumlu yetki tespiti yaptığını, oysa, tespite konu işyerinin işletme kapsamında olduğunu, yetki tespitininde işletme düzeyinde verilmesi gerektiğini davalı Sendikanın gerek işyeri ve gerek işletme düzeyinde, yasal çoğunluğunun bulunmadığını, bu nedenle tespitin işçi ve üye sayısı bakımından da hatalı olduğunu belirterek Bakanlığın 1.8.2003 tarih ve 8737-22910 sayılı çoğunluk tespitinin iptalini talep etmiştir.
  Davalı Bakanlık vekili, davacı işletmeye dahil olduğunu iddia ettiği Adapazarı ve Erzurumda bulunan işyerlerinin farklı işkollarına dahil olduğunu bir işçi çalıştığı anlaşılan İstanbuldaki işyerinin İse sehven işletmeye dahil edilmediğini bununda tespitin iptalini gerektirecek bir durum yaratmadığını İtirazın haksız olduğunu reddini istemiştir.
  Davalı sendika itirazın reddini savunmuştur. Mahkemece, Adapazarı ve Erzurum da bulunan işyerleri için işverence yapılan işkolu tespit başvurusunun, yetki sürecini geciktirmek amacı ile yapıldığı kabul edilerek, bu husus bekletici mesele yapılmamıştır. Bu nedenle sadece Gebze ve İstanbul'daki işyerleri bir işletme olarak kabul edilip Bakanlık tespitinin sonucu itibariyle doğru olduğu gerekçesiyle itiraz reddedilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden tespite konu işyerinde üretilen kablo ve ek kutuların Adapazarındaki işyerinde depolandığı, montaj yapılacak yerlere buradan sevk edildiği, montaj işinde de zaman zaman üretimde çalışan işçilerin görev aldığı, her iki işyerinin birbiriyle organik bir bağ içerisinde olduğu, aynı meskenden sevk ve idare edildiği anlaşılmaktadır. Bu işyerlerinin 2822 sayılı TİSGLK.nun üçüncü maddesi anlamında işletme olup olmadığı belirlenmelidir. Öte yandan işkolu tespitinde önce süre verilip sonra yazılı gerekçe ile başlatılan prosedür sonucunun beklenmesinden vazgeçilerek, itirazın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  Mahkemece yapılacak iş, işkolu tespitine ilişkin prosedürün sonuçlanmasından  sonra  işkolu tespitine konu işyerlerinin  işletmeye dahil  edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Eğer işletme kapsamında olduğu kabul edilmiş ise işletme düzeyinde davalı Sendikanın yasal çoğunluğu bulunup bulunmadığının tespiti ile varılacak sonuca göre hüküm kurulmalı Gebze ve İstanbul da bulunan işyerleri bir İşletme kabul edilerek şimdiki gibi karar verilmesi gerekir.
  Eksik inceleme ve araştırma   sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ