• ISLAHLA ZAMAN AŞIMI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/13482
  2005/3782
  10.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/42,
   
   
  • ISLAHLA ZAMAN AŞIMI
  • GENEL TATİL ÜCRETİ
  • MAKTU ÜCRET

   
    ÖZETİ: Islah dilekçesine karşı verdiği cevabında usulüne uygun olarak zamanaşımı itirazında bulunmuş olmasına rağmen davalının bu itirazı mahkemece nazara alınmamıştır.Islah da yeni bir dava ve taleptir.34. maddenin bu düzenlemesine göre işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı bu sürenin ücretini işverenden talep etmesi mümkün değildir
  Hesap bilirkişisince bayram ve genel tatil alacaklarının tamamı son ücret üzerinden hesaplanmıştır. Halbuki geçmiş dönemlere ait bayram ve genel tatil ücretleri çalışılan ve ait oldukları eski dönem ücretleri üzerinden hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır
  Diğer taraftan 1475 sayılı İş Kanunun 42.maddesinde, çalışılan genel tatil ücretlerinin işçiye bir kat fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.Davacı işçi aylık maktu ücretle çalıştığına göre aylık ücretinin içinde genel tatil ücretinin olduğu kabul edilir.Bu nedenle bayram ve genel tatil ücreti hesaplanırken bir katı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekirken hesap bilirkişisince iki kat üzerinden hesaplanan alacağın hüküm altına alınması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                         :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile bayram ve genel tatil ücretinin
  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davalı,ıslah dilekçesine karşı verdiği cevabında usulüne uygun olarak zamanaşımı itirazında bulunmuş olmasına rağmen davalının bu itirazı mahkemece nazara alınmamıştır.Islah da yeni bir dava ve taleptir.Hesap bilirkişi raporunda davacının işe girdiği 1.8.1993 tarihinden itibaren bayram ve genel tatil alacakları hesaplanmıştır.Islah 2.3.2004 tarihinde yapılmıştır. Islah tarihine göre davacının bir kısım bayram ve genel tatil alacaklarının zamanaşımına uğradığı görülmektedir.Mahkemece yapılacak iş gerekirse hesap bilirkişisinden ek rapor alarak; ıslah tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde oluşan bayram ve genel tatil alacakları belirlenip hüküm altına alınmalı ,bu sürenin dışında kalan bayram ve genel tatil alacak talepleri reddedilmekten ibaret olmalıdır.
  3-Dinlenen davacı tanıkları dahi dini bayramlarda çalışılmadığını belirtmelerine rağmen bilirkişice dini bayram günleri için de genel tatil ücreti alacağı hesaplanması ve
  mahkemece hüküm altına alınması da doğru değildir.
  4-Hesap bilirkişisince bayram ve genel tatil alacaklarının tamamı son ücret üzerinden hesaplanmıştır. Halbuki geçmiş dönemlere ait bayram ve genel tatil ücretleri çalışılan ve ait oldukları eski dönem ücretleri üzerinden hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.
  Diğer taraftan 1475 sayılı İş Kanunun 42.maddesinde, çalışılan genel tatil ücretlerinin işçiye bir kat fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.Davacı işçi aylık maktu ücretle çalıştığına göre aylık ücretinin içinde genel tatil ücretinin olduğu kabul edilir.Bu nedenle bayram ve genel tatil ücreti hesaplanırken bir katı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekirken hesap bilirkişisince iki kat üzerinden hesaplanan alacağın hüküm altına alınması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ