• ISLAHLA TALEBİN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/35617
  Karar No: 2006/17350
  Tarihi:      15.06.2006

  l ISLAHLA TALEBİN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ

  ÖZETİ: Davacı, dava dilekçesinde ihbar tazminatı yönünden kısmi dava açmış, bilirkişi ihbar tazminatı miktarını hesaplamış ancak, raporun sonuç kısmında belirlediği miktarı yıllık izin alacağı olarak isimlendirmiştir. Davacı vekili de ıslah dilekçesinde bu alacağı yıllık izin olarak nitelendirmiştir. Islahla talebin değiştirilmesi mümkündür.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile maaş alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre, davacının hizmet akdini haklı olarak feshettiği anlaşılmaktadır.
  Davacı, dava dilekçesinde ihbar tazminatı yönünden kısmi dava açmış, bilirkişi ihbar tazminatı miktarını hesaplamış ancak, raporun sonuç kısmında belirlediği miktarı yıllık izin alacağı olarak isimlendirmiştir. Davacı vekili de ıslah dilekçesinde bu alacağı yıllık izin olarak nitelendirmiştir. Islahla talebin değiştirilmesi mümkündür. Ancak, mahkemece davacının yıllık izin alacağı konusunda herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamıştır.
  Buna göre, öncelikle davacıya yıllık izin konusundaki talebi açıklattırılmak, ilgili belgeleri getirtilmek, gerektiğinde bilirkişiden ek rapor alınmak ve sonucuna göre bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ