• ISLAHL DİLEKÇESİ İLE İLK DAVADA TALEP EDİLMEYEN HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/17906
  2014/864
  23.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  1086 S. HUMK. /74
     
  • ISLAHL DİLEKÇESİ İLE İLK DAVADA TALEP EDİLMEYEN HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ Eldeki davalar 1086 sayılı HUMK'nun yürürlükte bulunduğu dönemde açılmıştır. HUMK'nun 74. maddesi uyarınca hakim tarafların talep ettiklerinden fazlasına hükmedemez. Buna göre, asıl dava konusu 28.06.2010-04.01.2011 dönemi için kıdem tazminatı isteminde bulunulmadığına göre bu dönemin birleşen dava konusu 10.08.2006-05.05.2009 tarihleri arası için istenilen kıdem tazminatı süresine eklenilerek bulunan toplam  çalışma  süresi  üzerinden ve  04.01.2011  tarihindeki ücret esas alınarak yapılan hesaplama üzerine ıslah dilekçesi ile miktarın arttırılması ile asıl davada talep konusu yapılmayan kıdem tazminatının verilebilmesini sağlamaz. Islahla, dava konusu edilmeyen alacak istenemeyeceğinden mahkemece birleşen dava konusu dönem karşılığı olan ve davacı tarafından açıkça talep edilen 2 yıl 8 ay 25 gün kıdem karşılığı ve o dönemin son günü olan 05.05.2009 tarihindeki brüt ücret üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatı miktarına hükmedilmelidir.
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
              2-Davacı davalıya ait Etil Alkol Fabrikasında 08.06.2010 tarihinden 04.01.2011 tarihine kadar sorumlu yönetici olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiğini bildirerek 08.06.2010-04.01.2011 arasındaki dönemde eksik ödenen ücret ile ihbar tazminatı alacağının tahsili isteminde bulunmuş; birleşen davada ise, iş akdinin 05.05.2009 tarihinde işveren tarafından şirketin faaliyetinin durdurulması nedeniyle feshedildiğini bildirerek davalıya ait fabrikada 10.08.2006-05.05.2009 tarihleri arasındaki çalışması nedeniyle 2008-2009 yılı ödenmeyen ücret ve yıllık izin ücret alacakları ile 6 haftalık ihbar öneli karşılığı ihbar tazminatı ve 10.08.2006-05.05.2009 tarihleri arası çalışma süresi olan 2 yıl 8 ay 25 gün karşılığı 2.000,00 TL kıdem tazminatı isteminde bulunmuştur. Birleştirme kararı sonrası alınan bilirkişi raporu üzerine davacı 02.02.2012 günlü peşin harcını yatırarak verdiği ıslah dilekçesi ile ücret alacaklarını ve ihbar tazminatı miktarlarını arttırmış, kıdem tazminatı istemini ise bilirkişinin asıl ve birleşen davadaki hizmet sürelerinin toplamı üzerinden (3 yıl 3 ay 21 gün) kıdemi ve asıl davadaki sözleşmenin fesih tarihi olan 04.01.2011 tarihindeki en son brüt ücreti esas alarak hesapladığı miktar olan 9.009,22 TL'ye çıkarmıştır.
              Davalı asıl ve birleşen davada, sözkonusu işyerini 2010 yılı Temmuz ayında devraldığını, öncesinde Antalya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/439 Esas sayılı dosyasında işyerine kayyum atandığını ve ödemelerin kayyum vasıtasıyla yapıldığından davacının ücret alacakları olmadığı gibi ihbar ve kıdem tazminatı isteme hakkı olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
              Mahkemece, SGK hizmet cetveli ve dosya kapsamından davacının iş akdinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği, davacının aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde aralıklı çalışmalarında hizmet sürelerinin birleştirilmesi yasa gereği olduğundan ve her iki dönemde de iş akdinin işveren tarafından haksız feshi nedeniyle en son 04.01.2011 tarihindeki 723,8 TL aylık ücreti esas alınarak 3 yıl 3 ay 21 gün kıdem süresi üzerinden hesaplanan ve ıslah dilekçesinde istenen kıdem tazminatı miktarı ile birleşen davada konu edilen dönem için hesaplanan ihbar tazminatı ve ücret alacaklarına hükmedilmiş, asıl davada istenen ücret alacağı farkı isteminin reddine karar verilmiştir.
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık ıslahla, asıl davada konu edilmeyen kıdem tazminatının istenip istenemeyeceği, asıl dava konusu olan çalışma süresinin birleşen dava konusu dönem için hesaplanan kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususundadır.
              Davacı, asıl davada kıdem tazminatı istememiş, birleşen davada ise açıkça 10.08.2006-05.05.2009 dönemdeki çalışması karşılığı için 2 yıl 8 ay 25 gün kıdemi nedeniyle kıdem tazminatı isteminde bulunmuştur. Bilahare bilirkişi raporundaki, davacının asıl dava konusu 08.06.2010-04.01.2011 dönemi karşılığı 6 ay 26 günlük çalışması ile birleşen dava konusu 2 yıl 8 ay 25 günlük çalışmasının toplamı sonucu olan 3 yıl 3 ay 21 gün için ve 04.01.2011 tarihindeki en son ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı miktarını ıslah dilekçesi ile talep etmiş; mahkemece de ıslah dilekçesi ile istenilen bu miktara hükmedilmiştir.
              Eldeki davalar 1086 sayılı HUMK'nun yürürlükte bulunduğu dönemde açılmıştır. HUMK'nun 74. maddesi uyarınca hakim tarafların talep ettiklerinden fazlasına hükmedemez. Buna göre, asıl dava konusu 28.06.2010-04.01.2011 dönemi için kıdem tazminatı isteminde bulunulmadığına göre bu dönemin birleşen dava konusu 10.08.2006-05.05.2009 tarihleri arası için istenilen kıdem tazminatı süresine eklenilerek bulunan toplam  çalışma  süresi  üzerinden ve  04.01.2011  tarihindeki ücret esas alınarak yapılan hesaplama üzerine ıslah dilekçesi ile miktarın arttırılması ile asıl davada talep konusu yapılmayan kıdem tazminatının verilebilmesini sağlamaz. Islahla, dava konusu edilmeyen alacak istenemeyeceğinden mahkemece birleşen dava konusu dönem karşılığı olan ve davacı tarafından açıkça talep edilen 2 yıl 8 ay 25 gün kıdem karşılığı ve o dönemin son günü olan 05.05.2009 tarihindeki brüt ücret üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatı miktarına hükmedilmelidir.
              Anılan yön gözetilmeksizin talep edilmeyen dönem karşılığının kıdem tazminatında esas alınması usul ve yasaya aykılı olup bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 23.01.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ