• ISLAHIN EK DAVA NİTELİĞİNDE OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/36457
  2010/14111
  20.05.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
     
  • ISLAHIN EK DAVA NİTELİĞİNDE OLMASI
  • ISLAHLA SONRADAN İLAVE TEDİYEDE İSTENEBİLECEĞİ
    ÖZETİ Mahkemece davacının bir kısım alacaklarının kabulüne, ayrıca ilave tediye alacağını dava dilekçesinde talep etmediğinden ıslah ile yeni bir talep ileri sürülemeyeceği belirtilerek ilave tediye alacağının yeni dava açma hakkı saklı tutularak reddine karar verilmiştir.
  Islah, tek taraflı bir işlem olup, karşı tarafın ve mahkemenin kabulüne bağlı değildir. Islah aynı zamanda ek dava niteliğindedir. Davacı dava açtıktan kısa bir süre sonra ıslah ile ilave tediye talep edebilir
   
   
               

  DAVA                                  :Davacı, fazla çalışma, genel tatil.kıdem tazminatı, ilave tediye
  alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı, davalı işyerinde iş sözleşmesi ile çalışırken memur kadrosuna geçtiğini, işçi olarak çalıştığı döneme ilişkin fazla çalışma ve genel tatil alacağı talep etmiştir. Ek dava ile ayrıca kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur. Daha sonra davasını ıslah ederek ilave tediye alacağı da talep etmiştir.
  Davalı işveren davacının alacaklarının zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece davacının bir kısım alacaklarının kabulüne, ayrıca ilave tediye alacağını dava dilekçesinde talep etmediğinden ıslah ile yeni bir talep ileri sürülemeyeceği belirtilerek ilave tediye alacağının yeni dava açma hakkı saklı tutularak reddine karar verilmiştir.
  Islah, tek taraflı bir işlem olup, karşı tarafın ve mahkemenin kabulüne bağlı değildir. Islah aynı zamanda ek dava niteliğindedir. Davacı dava açtıktan kısa bir süre sonra ıslah ile ilave tediye talep edebilir.
  Mahkemece davacının dava dilekçesinde ilave tediye talep etmemesi nedeniyle ıslah ile ilave tediye talep edemeyeceği gerekçesi ile bu isteğin reddine karar verilmesi hatalı olup, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının  istek halinde ilgiliye iadesine 20.5.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ