• ISLAHIN BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILAMAYACAĞI

            
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/1607
  2013/2670
  23.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17,57
     
  • ISLAHIN BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILAMAYACAĞI
   
  ÖZETİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun 177 nci maddesinde belirtildiği üzere ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Mahkemece tahkikat aşamasının tamamlanmasının ve karar verilmesinin ardından verilen bozma kararından sonraki yargılama aşamasında ıslah yapılması mümkün değildir.
              Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu' nun 04/02/1948 gün ve 10/3 sayılı kararında da ifade edildiği üzere Yargıtay bozma kararından sonra ıslah yapılamaz.

  .
   
               

  DAVA                       :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, genel tatil ve fazla çalışma ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                          Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Uçakcıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
                                                                                   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti, genel tatil ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının devamsızlığı nedeniyle iş sözleşmesinin kendileri tarafından haklı olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, bozmadan sonra ıslah yapılıp yapılamayacağı noktasında toplanmaktadır.
              Somut olayda, yerel mahkeme dava ile ilgili olarak, 21/06/2011 tarih ve 2011/491 esas, 2011/865 karar sayılı kararı ile, davanın konusuz kalması nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.Bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.Karar, Dairemizin 03/10/2011 tarih ve 2011/39708 esas, 2011/34461 karar sayılı ilamı bozulmuştur.Bozma ilamında özetle, yerel mahkemenin işin esasına girmesi gerektiği belirtilmiştir.Yerel mahkeme bozmaya uymuş, işin esasına girmiş ve yeni bir karar vermiştir.Bu karar da davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Bozmadan sonra yapılan muhakeme sırasında, davacı davasını ıslah etmiş ve mahkeme de bu ıslahı nazara alarak hüküm kurmuştur.
              Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun 177 nci maddesinde belirtildiği üzere ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.Mahkemece tahkikat aşamasının tamamlanmasının ve karar verilmesinin ardından verilen bozma kararından sonraki yargılama aşamasında ıslah yapılması mümkün değildir.
              Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu' nun 04/02/1948 gün ve 10/3 sayılı kararında da ifade edildiği üzere Yargıtay bozma kararından sonra ıslah yapılamaz.
              Mahkemece bu husus göz ardı edilerek bozmadan sonraki yargılama aşamasında yapılan ıslah nazara alınarak hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ