• ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/54465
  2014/3968
  11.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6098 S. TBK. /147
     
  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ
  • TEMERRÜDÜN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ
  • ÜCRET ALACAKLARININ BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU
   
  ÖZETİ Davacı, işverence bildirilen hesaplamaya göre  fark ücret alacakları yönünden  davasını ıslah etmiştir. Davalı işveren, ıslaha karşı   süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde  zamanaşımı definde bulunmuştur. Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fark ücret alacakları bu tür alacaklardandır. Davacının 30.11.2010 tarihinde bu alacaklarının ödenmesi için yaptığı başvuru temerrüt ihtarı niteliğindedir. Borçlunun temerrüde düşürülmesi zamanaşımını kesen nedenlerden değildir. Bu nedenle  ıslahla talep edilen ilave tediye, akdi ikramiye, ücret ve tahsil tazminatı fark alacağının ıslah tarihinden geriye doğru  5 yılın  dışında kalan  ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı  zamanaşımına uğramıştır .
   
               

  DAVA :Davacı, ücret alacağı, ikramiye alacağı, ilave tediye alacağı ile tahsil zammı farkı alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı işveren bünyesinde  taşeron işçisi olarak çalışmaya başladığını, 2004 yılında kadroya geçirilirken kök ücretinin eksik olarak tespit edildiğinden işçilik alacaklarının eksik ödendiğini ileri sürerek, işçilik alacaklarını  istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının kadroya geçirilirken kök ücretinin tespitinde hata bulunmadığını, taleplerinin zamanaşımına uğradığını  savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 2004 yılında kadroya geçirilirken kök ücretinin tespitinde ilk işe giriş tarihinin dikkate alınmamasının hatalı olduğu  gerekçesiyle kök ücretinin tespiti ile fark işçilik alacaklarının   kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Davacı, işverence bildirilen hesaplamaya göre  fark ücret alacakları yönünden  davasını ıslah etmiştir. Davalı işveren, ıslaha karşı   süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde  zamanaşımı definde bulunmuştur. Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fark ücret alacakları bu tür alacaklardandır. Davacının 30.11.2010 tarihinde bu alacaklarının ödenmesi için yaptığı başvuru temerrüt ihtarı niteliğindedir. Borçlunun temerrüde düşürülmesi zamanaşımını kesen nedenlerden değildir. Bu nedenle  ıslahla talep edilen ilave tediye, akdi ikramiye, ücret ve tahsil tazminatı fark alacağının ıslah tarihinden geriye doğru  5 yılın  dışında kalan  ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı  zamanaşımına uğramıştır. Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının ücret farkı alacakları hakkında  yeniden bir  karar verilmelidir. 
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ