• ISLAH DİLEKCESİYLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32,41,46,57

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/29189
  Karar No: 2006/7967
  Tarihi:      29.03.2006

  l ISLAH DİLEKCESİYLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
  l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YILLIK İZİN ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83.maddesine göre, iki taraftan her biri usule ilişkin yaptığı işlemi tamamen ıslah edebilir. Davalı taraf da yasanın belirtilen bu hükmüne göre cevap dilekçesini ıslah etmiştir. Bu durumda ıslah işleminin karşı tarafın rızasına bağlı olmadığına göre ıslah dilekçesindeki zamanaşımı definin nazara alınması gerekirken buna uyulmaması hatalıdır.
  Davacı yıllık ücretli izin alacağı talebinde bulunmakta ise de talep tarihinde davacının çalışmasına devam etmesi ve iş akdinin feshedilmemesine göre yıllık ücretli izin talebi doğmadığından bu isteğin kabulüne karar verilmesi de doğru değildir.

  DAVA: Davacı, ücret, yıllık izin, hafta tatili, genel tatil gündelikleri ile fazla mesai ilave tediye ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı 21.6.2004 tarihli dilekçesi ile davaya cevap dilekçesini ıslah ederek zamanaşımı definde bulunmuştur. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83.maddesine göre, iki taraftan her biri usule ilişkin yaptığı işlemi tamamen ıslah edebilir. Davalı taraf da yasanın belirtilen bu hükmüne göre cevap dilekçesini ıslah etmiştir. Bu durumda ıslah işleminin karşı tarafın rızasına bağlı olmadığına göre ıslah dilekçesindeki zamanaşımı definin nazara alınması gerekirken buna uyulmaması hatalıdır.
  3. Davacı yıllık ücretli izin alacağı talebinde bulunmakta ise de talep tarihinde davacının çalışmasına devam etmesi ve iş akdinin feshedilmemesine göre yıllık ücretli izin talebi doğmadığından bu isteğin kabulüne karar verilmesi de doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ