• ISLAH DİLEKÇESİNİN OKUNMADAN ELDEN TEBLİĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/36198
  Karar No. 2009/650
  Tarihi: 22.01.2009                     

  l ISLAH DİLEKÇESİNİN OKUNMADAN ELDEN TEBLİĞİ
  l ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANDA BULUNMAK ÜZERE KESİN SÜRE VERİLMESİ
  l KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: 10.07.2007 tarihli oturumda ıslah dilekçesinin elden tebliğ edilmesi üzerine beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulunmuş, mahkemece davalı vekillerine bu yönde kesin mehil verilmiştir. Davalı H. şirketi vekili de kesin mehil içerisinde davacının ıslah dilekçesine karşı zamanaşımı definde bulunmuştur. Mahkemece davalı vekiline, ıslah dilekçesinin okunmadan elden tebliğ edildiği ve beyanda bulunmak üzere mehil verildiği halde, ıslah dilekçesinin tebliğ olunduğu oturum zamanaşımı definde bulunulmadığı gerekçesiyle anılan isteğin değerlendirilmemiş olması bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalı H. Ltd şirketi vekili 10.07.2007 tarihli oturumda ıslah dilekçesinin elden tebliğ edilmesi üzerine beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulunmuş, mahkemece davalı vekillerine bu yönde kesin mehil verilmiştir. Davalı H. şirketi vekili de kesin mehil içerisinde davacının ıslah dilekçesine karşı zamanaşımı definde bulunmuştur. Mahkemece davalı vekiline, ıslah dilekçesinin okunmadan elden tebliğ edildiği ve beyanda bulunmak üzere mehil verildiği halde, ıslah dilekçesinin tebliğ olunduğu oturum zamanaşımı definde bulunulmadığı gerekçesiyle anılan isteğin değerlendirilmemiş olması bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ