• ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP ETMEME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1086 S.HUMK/74

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2010/15696
  Karar No. 2010/26109
  Tarihi: 28.09.2010                         
    
  l ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP ETMEME
  l TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ
  l TALEP EDİLMEYEN FAİZE KARAR VERİLEMEYECEĞİ
                                  
  ÖZETİ Dava dilekçesinde fazlaya dair haklar saklı tutularak ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talep edilmiş, bilirkişi raporunun alınmasının ardından davacı vekili ıslah yoluyla dava konusu miktarları arttırmıştır. Islah dilekçesinde faiz istenmemiş olup, mahkemece ıslaha konu miktarlar bakımından ıslahın yapıldığı 7.5.2009 tarihinden itibaren faize karar verilmesi, HUMK' nun 74. maddesinde öngörülen taleple bağlılık kuralına aykırılık oluşturur. Islah yoluyla arttırılan miktarlar bakımından faizsiz olarak hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.

  DAVA: Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 28.9.2010 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat M. A E. geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hâkimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dava dilekçesinde fazlaya dair haklar saklı tutularak ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talep edilmiş, bilirkişi raporunun alınmasının ardından davacı vekili ıslah yoluyla dava konusu miktarları arttırmıştır. Islah dilekçesinde faiz istenmemiş olup, mahkemece ıslaha konu miktarlar bakımından ıslahın yapıldığı 7.5.2009 tarihinden itibaren faize karar verilmesi, HUMK' nun 74. maddesinde öngörülen taleple bağlılık kuralına aykırılık oluşturur. Islah yoluyla arttırılan miktarlar bakımından faizsiz olarak hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 750,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.9.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ