• ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP EDİLMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/43423
  Karar No. 2010/33848
  Tarihi: 12.11.2010                      
   
  l ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP EDİLMEMESİ
  l TALEBİN AŞILAMAYACAĞI

  ÖZETİ Mahkemece davacının ıslah dilekçesinde "faiz" talebi olmadığı halde HUMK.nun 74. maddesi aykırı olarak talep aşılarak ıslah edilen miktarlara faiz yürütülmesi ve hükmedilen kıdem tazminatı miktarının net mi, brüt mü olduğunun belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK 'nun 436/2 maddesi uyarınca hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.         

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Tav tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ücret ve bayram ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı davanın reddini savunmuştur.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkemece davacının ıslah dilekçesinde "faiz" talebi olmadığı halde HUMK.nun 74. maddesi aykırı olarak talep aşılarak ıslah edilen miktarlara faiz yürütülmesi ve hükmedilen kıdem tazminatı miktarının net mi, brüt mü olduğunun belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK 'nun 436/2 maddesi uyarınca hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  SONUÇ: Hüküm fıkrasındaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı paragraflar tamamen çıkartılarak, yerlerine;
  "1- 2.723,00.-TL net kıdem tazminatından;
  750,00.-TL’ sının akdin fesih tarihi olan 14.03.2006 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,
  1.973,00.TL’ sının ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediğinden faizsiz olarak,
  2- 836,00.-TL net ihbar tazminatından;
  150,00.-TL’ sının dava tarihi olan 27/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,
  686,00.-TL’ sının ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediğinden faizsiz olarak,
  3- 510,00.-TL net yıllık ücretli izin alacağından;
  250,00.-TL’ sının dava tarihi olan 27/11/2007 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,
  260,00.-TL'sinin ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediğinden faizsiz olarak,
  4- 6.314,00.-TL net fazla çalışma alacağından;
  500,00.-TL'sinin dava tarihi olan 17/11/2007 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,
  5.814,00.-TL'sinin ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediğinden faizsiz olarak,
  5- 510,43.-TL ulusal bayram-genel tatil ücreti alacağından;
  250,00.-TL'sinin dava tarihi olan 17/11/2007 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,
  260,43.-TL'sinin ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediğinden faizsiz olarak
  6- 177,00.-TL net ücret alacağından;
  100,00.-TL'sinin dava tarihi olan 17/11/2007 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,
  77,00.-TL'sinin ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediğinden faizsiz olarak davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine," cümleleri yazılarak hükmün HUMK. nun 436/2. maddesi uyarınca bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 12/11/2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ