• ISLAH

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/5178
  2007/30721
  17.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
   
  •  
  •  
  • ISLAH
  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ
  • ISLAH TARİHİNE GÖRE ZAMAN AŞIMI DEFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacı tarafın ıslah dilekçesi ibraz ederek, dava konusu taleplerini artırmasından sonra, davalı vekilince zamanaşımı definde bulunulmuştur.Mahkemece ıslah tarihine göre, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi için ek rapor alınmalıdır.Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir
               

  DAVA                         :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, izin ücreti ile hafta
  ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı tarafın ıslah dilekçesi ibraz ederek, dava konusu taleplerini artırmasından sonra, davalı vekilince zamanaşımı definde bulunulmuştur.Mahkemece ıslah tarihine göre, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi için ek rapor alınmalıdır.Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ