• İŞKOLU TESPİTİNE KONU İŞYERİNİN KAPANMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.İş/4

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2010/30926
  Karar No. 2010/35414
  Tarihi: 30.11.2010                      

  l İŞKOLU TESPİTİNE KONU İŞYERİNİN KAPANMASI
  l DAVANIN KONUSUZ KALMASI
  l KONUSUZ KALAN DAVADA VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ Uyuşmazlık; davacının dava açmakta haklı olup olmadığı, buna bağlı olarak konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararda yargılama giderinden davacının mı yoksa davalının mı sorumlu olacağı noktasındadır.
  Hukuk Genel Kurulu'nun 2010/19-123 E. 2010/154 K. sayılı 17.3.2010 tarihli ilamında da belirtildiği üzere dava konusuz kalsa bile dava tarihi itibariyle haklılık durumu değerlendirilerek vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmelidir. Bu nedenle işkolu tespiti için esasa girilip yapılacak yargılama sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir 

  DAVA: Davacı, 21.08.2008 tarih ve 26974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.08.2008 tarih 2008/54 sayılı İşkolu tespit kararının iptali istemine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı ve davalılardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi O.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili dava dilekçesinde Sendika tarafından, ATAK-MET Mekanik ve Elektrik Tesisat Tic. Ltd. Şti.nin Ankara'da "Akyurt -. Balıkhisar Köyü" mevkiinde bulunan işyerinde yürütülen faaliyetin, İşkolları Tüzüğünün hangi işkoluna girdiğinin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğunu. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda; şirkete ait işyerinin "İşkolları Tüzüğü"nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığına karar verildiğini, Şirkete ait işyerinde yürütülen asli faaliyetin İşkolları Tüzüğünün 15 sıra numaralı İşkolu kapsamında bulunduğundan; Bakanlığın, 15.08.2008 tarih 2008/54 sayılı İşkolu Tespit Kararının iptali ile işyerinin, İşkolları Tüzüğünün 15 sıra numaralı "İnşaat İşkolunda" olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı sendika vekili cevap dilekçesinde Bakanlığın, işkolu Tespit Kararının yerinde olduğunu işyerinde yapılan asıl işin metal iş koluna giren işler olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı bakanlık vekili cevap dilekçesinde davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece şirketin yasal tasfiye dönemine girdiği, Bakanlığa verilen 21.11.2008 tarihli yazı ile şirketin üretim faaliyetinin 31.12.2008 tarihi itibariyle sona erdirileceğinin bildirildiği bu haliyle davalı şirketin ortadan kalktığı, işçi çalıştırmadığı bu nedenle davanın konusuz kaldığı ve davacı davada haklı olduğunu ispat edemediğinden yargılama giderlerinden sorumlu olduğu gerekçesi ile davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
  Hüküm davacı vekili tarafından, tasfiye belgeleri Mahkeme dosyasına sunulmuş olmasına rağmen mahkemece davanın ispatlanamamış olması gerekçesi ile sonuçlandırmasının dosya içeriği ile uyuşmadığı belirtilip, şirketin tasfiye edilmiş olduğunun tespiti ile işkolu tespitine konu yerin kapatılmış ve tüzel kişiliğinin sona ermiş olması sebebi ile işkolu tespitine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulması gerektiği belirtilerek kararının bozulmasını istemiştir.
  Hüküm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vekili tarafından işkolu tespit kararının iptali talebiyle açılan davanın reddi gerekirken davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın usul ve yasalara aykırı olduğu, davanın açıldığı tarihteki şartlara göre bir değerlendirme yapılması ve o tarihteki mevcut duruma göre bir karar verilmesi gerektiği, davacı işyerinin "Metal" işkoluna girdiğine ilişkin tespitin yerinde olduğu, gerekçesi ile kararın bozulması istenmiştir.
  Uyuşmazlık; davacının dava açmakta haklı olup olmadığı, buna bağlı olarak konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararda yargılama giderinden davacının mı yoksa davalının mı sorumlu olacağı noktasındadır.
  Hukuk Genel Kurulu'nun 2010/19-123 E. 2010/154 K. sayılı 17.3.2010 tarihli ilamında da belirtildiği üzere dava konusuz kalsa bile dava tarihi itibariyle haklılık durumu değerlendirilerek vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmelidir. Bu nedenle işkolu tespiti için esasa girilip yapılacak yargılama sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ