• İŞKOLU TESPİTİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/2951
  2014/4473
  13.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  2821 S. SK. /60
     
  • İŞKOLU TESPİTİ
  • İŞKOLUNDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALARIN DAVAYA DAHİL EDİLMELERİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ  Dava işkolu tespitine itiraz davası olup tespiti yapılan iş kolunda yer alan sendikaların dava sonucundan etkilenecek olmaları sebebiyle davaya dahil edilmesi gereklidir. Mahkemece tespit kararından etkilenecek işyerlerinde örgütlenmiş veya işkolu tespit kararında işyerinin girdiği işkolu olarak gösterilen sendikaların davaya dahil edilerek göstereceği deliller ve karşı deliller toplanıp birlikte bir değerlendirme yapılmalıdır. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA :Davacı, iş kolu tespitinin iptaline karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
              Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi P.Armağan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Tez Koop - îş Sendikasının işkolu tespiti başvurusu neticesi Büyükdere Cad., No 86, kat 6- Beyazıt han - Mecidiyeköy adresinde bulunan davacı firma bünyesindeki Cal Center çağrı merkezi işyerinde çalışan personelin masa başında bilgisayar, kulaklık aracılığıyla çeşitli yiyecek marka ve mağazalarına ait fastfood siparişlerini alarak, bu gıda ve ürünlerin satış, pazarlamasını yaptığı, bu hususta müşteri memnuniyeti, öneri  ve  şikayetleri ile ilgili görüşmeler yaptığı da açıklanıp, İş Kolları Tüzüğünün 17. Sıra numaralı bendinde yer alan  ticaret, büro eğitim ve güzel sanatlar  işkolunda yer aldığının tespit edildiğini, ancak bunun şirket ticaret sicil kayıtları tetkik edildiğinde yanlış olduğunun, hatalı yapılmış olan tespitin iptalinin gerektiğini, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 04.11.2011 tarihli iş kolu tespit kararının iptaline karar verilmesi talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı Bakanlık vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının dava dilekçesinde işyerinin hangi işkoluna girdiği iddiasını net olarak açıklamadığını, Bakanlık’ın 04/11/2011 tarih ve 2011/120 sayılı işkolu tespit kararının resmi gazetede yayımlandığını, davacının çağrı merkezinde büro ve ticaret işi yaptığını Bakanlık’ın tespitinin de bu yönde olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işyerinin girdiği iş kolunu, İş Kolları Tüzüğünün 2. maddesinde bahsi geçen ekli liste 17. sıra nosunda TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR işleri başlığı altında açıklanan “Her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, birlikleri, kooperatifler, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noterler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları, sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik, resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanatlarla ilgili işler” kapsamında yer almasının uygun olacağı kanaatine varılmış,  bu nedenle davacı firmaya ait ekonomik bütünlüğü söz konusu olan merkez  ve diğer işyeriyle  ilgili olarak, Çalışma Genel Müdürlüğünün 04.11.2011 tarihli tespit kararının yerinde olduğu  gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davacı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Dava işkolu tespitine itiraz davası olup tespiti yapılan iş kolunda yer alan sendikaların dava sonucundan etkilenecek olmaları sebebiyle davaya dahil edilmesi gereklidir. Mahkemece tespit kararından etkilenecek işyerlerinde örgütlenmiş veya işkolu tespit kararında işyerinin girdiği işkolu olarak gösterilen sendikaların davaya dahil edilerek göstereceği deliller ve karşı deliller toplanıp birlikte bir değerlendirme yapılmalıdır. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten   dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ