• İŞKOLU TESPİTİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/7267
  2011/12312
  26.04.2011
  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/4
   
  • İŞKOLU TESPİTİ
  • İŞKOLUNDA KURULU DİĞER SENDİKALARADA İHBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ Açılan dava ile işyerinin işkolu tespitinin değişmesi söz konusu olduğundan işveren ve işkolunda kurulu sendikalar itiraz hakkını kaybedecektir. Somut olayda olduğu gibi yapılan yargılama sonunda verilen karar aynı işkolunda faaliyet gösteren diğer sendikaları da ilgilendirdiğinden davanın bu sendikalara da ihbar edilmesi gerekir. Davanın sadece Bakanlık aleyhine yürütülüp sonuçlandırılması hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş, tespit kararından etkilenecek işyerinde örgütlenmiş veya işkolu tespit kararında işyerinin girdiği işkolu olarak gösterilen işkolunda faaliyet gösteren sendikalara davayı ihbar etmek olmalıdır. Bakanlık tespiti (28) nolu işkolu şeklinde olduğu için bu işkoluna giren yani kurulu bulunan sendikaların bu dava sonucunda verilecek karar bakımından hukuki menfaatleri bulunmaktadır Dairemizin istikrar kazanan görüşü de bu doğrultudadır.  
                 DAVA                         :Davacı, 5.000.00 TL sendika üye aidat alacaklarının TİS 11.maddesi uyarınca farklar açısından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10.gün takip eden aylar için ise işçi ücretlerinin ödenmesini takip eden 10.günden başlatılarak ve bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ö.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, Genel İş Sendikası tarafından yapılan başvuru üzerine şirketin iş kolunun İş Kolları Tüzüğünün 28 sıra numarasında kayıtlı Genel İşler kapsamına girdiğinin Bakanlık tarafından tespit edildiğini, şirketin yaptığı işin 17 sıra numaralı 'Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş koluna girdiğini belirterek, Bakanlık tarafından yapılan tespitin iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı bakanlık vekili yapılan incelemede, şirketin İşkolları Tüzüğünün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda yer aldığının tespit edildiğini, bu işkolunda kurulu bulunan sendikaların, bu dava sonucunda verilecek kararda hukuki menfaatleri bulunduğunu, bunların davaya dâhil edilmesi için davanın ihbarı gerektiğini belirtmiştir.
  Mahkemece, şirketin faaliyet alanının iş kolları tüzüğünün 28 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işleminin iptali ile, şirketin iş kolları tüzüğünün 17 sıra numaralı " ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş koluna girdiğinin tespitine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Uyuşmazlık, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4 ve 60. maddeleri uyarınca işkolu tespitine itiraza ilişkindir.
  2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesindeki "Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Çalışma Bakanlığı tespit ile ilgili kararını Resmi Gazetede yayınlar. Kararın yayınına müteakip ilgililer iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede 15 gün içinde dava açabilirler." ifadesinde "ilgililer" sözcüğü açıklanmadığı gibi bu davanın kimin aleyhine açılacağı da belirlenmemiştir, ilgililerden genelde işveren, o işkolunda kurulu veya kurulu olduğunu iddia eden sendika anlaşılabilir. Açılan dava ile işyerinin işkolu tespitinin değişmesi söz konusu olduğundan işveren ve işkolunda kurulu sendikalar itiraz hakkını kaybedecektir. Somut olayda olduğu gibi yapılan yargılama sonunda verilen karar aynı işkolunda faaliyet gösteren diğer sendikaları da ilgilendirdiğinden davanın bu sendikalara da ihbar edilmesi gerekir. Davanın sadece Bakanlık aleyhine yürütülüp sonuçlandırılması hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş, tespit kararından etkilenecek işyerinde örgütlenmiş veya işkolu tespit kararında işyerinin girdiği işkolu olarak gösterilen işkolunda faaliyet gösteren sendikalara davayı ihbar etmek olmalıdır. Bakanlık tespiti (28) nolu işkolu şeklinde olduğu için bu işkoluna giren yani kurulu bulunan sendikaların bu dava sonucunda verilecek karar bakımından hukuki menfaatleri bulunmaktadır Dairemizin istikrar kazanan görüşü de bu doğrultudadır. (Y.9.H.D.'nin 17.11.2009 tarih ve 2009/41655 E, 2009/32246K Y.9.H.D.'nin 16.6.2005 tarih ve 2005/16985E., 2005/21462 K., Y.9.H.D.'nin 9.7.1997 tarih ve 1997/12370E., 1997/14286 K. Sayılı içtihatları )
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ