• İŞİN SAVSANMASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,17

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No: 2004/19728
  Karar No: 2005/13022
  Tarihi: 13.04.2005         

  l İŞİN SAVSANMASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMESİ
  l BİLDİRİMSİZ FESİH

  ÖZETİ: Davacının çeki demirini deneyimi olmayan çalışana çıkarttırması eyleminin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17/II.h maddesinde belirtilen işi savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi olarak nitelendirilip mahkemenin davayı reddetmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem  ve  ihbar  tazminatının  ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı iş aktinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek ihbar, kıdem tazminatı talebinde bulunmuş, mahkeme feshin yasal süre içinde olmadığını kabul ederek anılan tazminatlara hükmetmiştir.
  Davacının davalı havayolu şirketinde uçağın piste getirilmesini sağlayan aracı kullandığı 13.1.2002 tarihinde uçağın piste getirilmesinden sonra aradaki bağlantı demirini bu işte yetkili olmayan bir başka çalışana çıkarttığı bu kişinin işlemin nasıl yapıldığını bilmemesi nedeniyle yardımcı araçta bırakması gereken parçayı uçağa monte ettiği ve uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra İstanbul’a teknik arıza nedeniyle iniş yaptığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
  Olayın feshe yetkili makam olan Disiplin Kurulu'na sevk tarihinin 17.1.2002 olduğu ve Disiplin Kurulunun 21.1.2002 tarihinde iş aktinin feshine karar vermiş olması nedeniyle feshin yasal süresinde yapıldığı kabul edilmelidir.
  Davacının çeki demirini deneyimi olmayan çalışana çıkarttırması eyleminin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II.h maddesinde belirtilen işi savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi olarak nitelendirilip mahkemenin davayı reddetmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ