• İŞİN BİTMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/30008
  Karar No: 2007/1222
  Tarihi:      29.01.2007

  l İŞİN BİTMESİ
  l İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNİNDE BULUNMASI DURUMUNDA SALT İŞİN BİTMİŞ OLMASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Öte yandan, davacı işverenin başka işyerlerinin de bulunduğunu ileri sürmüş, dinlenen davacı tanıkları iddiayı doğrulamışlardır. Davacının başka işyerlerinin bulunması halinde salt dava konusu işyerindeki işin bitimi fesih için geçerli neden olmaz. Zira fesih son çare olmalıdır. Davacının varsa diğer işyerlerinde değerlendirilme olanağının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Mahkemece belirtilen yönden araştırma ve inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğin ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, davacının altı aylık kıdeminin bulunmadığını, iş sözleşmesinin işin bitimi nedeni ile feshin son çare olması ilkesi de göz önünde bulundurulmak suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının altı aylık kıdeminin bulunmadığı, ayrıca iş sözleşmesinin işin bitimi üzerine geçerli nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine ve özellikle SSK hizmet cetveline göre davacının iki dönem halinde davalıya ait işyerinde çalıştığı, her iki dönem arasında kısa bir süre bulunduğu ve davacının toplam çalışma süresinin altı aydan fazla olduğu anlaşılmaktadır. İş Kanunu'nun 18.maddesine göre aralıklı çalışmaların toplamı üzerinden altı aylık kıdemin hesaplanması gerekir. Mahkemece davacının sadece son dönem çalışması göz önünde bulundurularak altı aylık kıdemi bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  Öte yandan, davacı işverenin başka işyerlerinin de bulunduğunu ileri sürmüş, dinlenen davacı tanıkları iddiayı doğrulamışlardır. Davacının başka işyerlerinin bulunması halinde salt dava konusu işyerindeki işin bitimi fesih için geçerli neden olmaz. Zira fesih son çare olmalıdır. Davacının varsa diğer işyerlerinde değerlendirilme olanağının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Mahkemece belirtilen yönden araştırma ve inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ