• İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİN DE SORUMLU OLACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /2,17,24

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2013/37116
  Karar No. 2014/244
  Tarihi: 16.01.2014

  l İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİN DE SORUMLU OLACAĞI
  l ASIL İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE RED KARARI VERİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Her iki davalının faaliyet ve uzmanlık alanının farklı olması karşısında davalılar arasındaki ilişkide muvazaadan söz etmek mümkün olmadığından davacının dahili davalı alt işveren işyerindeki işine iadesine, ayrıca iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiği davacı tarafından ispat edilmediğinden fesih sebebine ve davacının çalışma süresine göre işe başlatmama tazminatının dört aylık ücret tutarında tespit edilmesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan davacının bu yönlere ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, davalılar arasındaki ilişkinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 2/6 ve 7. maddelerine uygun ve geçerli bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğu halde, mahkemece işe iadenin mali sonuçlarından asıl işverenin alt işverenle müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulmalarına karar verilmesi gerekirken davalı asıl işveren Türk Telekomünikasyın A.Ş. hakkında davanın husumetten reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA:   Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davacı ve davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. Baran tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesini istemiştir.
  Davalılar vekilleri, davanın reddini talep etmişlerdir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Mahkeme hükmü taraflarca temyiz edilmiştir.
  Davalı işverence feshin haklı ve geçerli sebebe dayandığı ispatlanmadığından, mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan, davalıların bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Her iki davalının faaliyet ve uzmanlık alanının farklı olması karşısında davalılar arasındaki ilişkide muvazaadan söz etmek mümkün olmadığından davacının dahili davalı alt işveren işyerindeki işine iadesine, ayrıca iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiği davacı tarafından ispat edilmediğinden fesih sebebine ve davacının çalışma süresine göre işe başlatmama tazminatının dört aylık ücret tutarında tespit edilmesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan davacının bu yönlere ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, davalılar arasındaki ilişkinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 2/6 ve 7. maddelerine uygun ve geçerli bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğu halde, mahkemece işe iadenin mali sonuçlarından asıl işverenin alt işverenle müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulmalarına karar verilmesi gerekirken davalı asıl işveren Türk Telekomünikasyın A.Ş. hakkında davanın husumetten reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının dahili davalı Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.'ye İADESİNE,
  3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih sebebi dikkate alınarak takdiren davacının dört aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin BELİRLENMESİNE,
  5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 25,20 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 24,30 TL harcın mahsubuyla bakiye 0,90 TL karar ve ilam harcının davalılardan  müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 354,30 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,
  8-Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine,
  9- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ