• İŞE İADE TAZMİNATININ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİ BELİRLEYEN KIDEME GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/3212
  2013/18251
  13.06.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857. İşK/18-21
     
  • İŞE İADE TAZMİNATININ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİ BELİRLEYEN KIDEME GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. İşletme gerekleri ile fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir
   
   
               

             
  DAVA             :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
                            Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              İş sözleşmesinin sendikal faaliyetleri nedeniyle geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesi ile 12 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili; davacının müvekkili  şirketin Gebze tesisinde 01/03/2007 tarihinde Panel İşleme İşçisi olarak çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin "iş şartlarında yapılan değişikliği kabul etmemesi sebebiyle 07/02/2012 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini", müvekkili şirketin davacının sendikaya üye olduğuna dair herhangi bir bilgisinin bulunmadığını beyanla davacının açmış olduğu davanın reddini talep etmişlerdir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin  1 yıllık ücret tutarında belirlenmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirleneceği açıklanmıştır. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. (08.04.2008 gün ve 2007/27773 Esas, 2008/7819 Karar sayılı ilamımız). Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. İşletme gerekleri ile fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir.
              Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Tanık beyanları, sendika yazısı ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde davacının iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiği, nitekim emsal aynı tarihte iş sözleşmeleri aynı nedenle feshedilen işçilerin işe iade dosyalarında da feshin sendikal nedenlerle yapıldığının kabul edildiği, söz konusu dosyaların dairemizce onandığı ( Örn. 11.02.2013 Tarih 2012/26731 Esas, 2013/4725 Karar) anlaşılmaktadır. Buna göre sendikal tazminata karar verilmesi yerindeyse de davacının dava dilekçesinde talep ettiği 12 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatına hükmedilmesi gerekirken talep aşılarak 1 yıllık ücreti tutarında tazminata karar verilmesi hatalıdır.
              4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
              F) Sonuç:
              HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
              1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
             3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni ve davacının talebi de dikkate alınarak takdiren davacının 12 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
           4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
              5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              6. Davacının yaptığı 142.65 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
              7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.320 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
              8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 13.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ