• İŞE İADE TAZMİNATININ YASANIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/22029
  Karar No: 2006/30614
  Tarihi:      20.11.2006

  l İŞE İADE TAZMİNATININ YASANIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  l YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMASI KOŞULUYLA TALEPLE BAĞLI KALINACAĞI

  ÖZETİ: 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Ancak, davacı sözü edilen düzenlemede belirtilen sınırlar arasında bir miktar belirterek talepte bulunmuş ise talep edilen miktardan fazlasına hükmedilmemelidir. Başka bir anlatımla, davacı işe başlatmama tazminatını 4 aylık ücret tutarı olarak istemek suretiyle kendisini bağlamıştır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı 4 aylık ücret tutarı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının 5 aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
  Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Ancak, davacı sözü edilen düzenlemede belirtilen sınırlar arasında bir miktar belirterek talepte bulunmuş ise talep edilen miktardan fazlasına hükmedilmemelidir. Başka bir anlatımla, davacı işe başlatmama tazminatını 4 aylık ücret tutarı olarak istemek suretiyle kendisini bağlamıştır. Kaldı ki, davacının kıdemine ve fesih nedenine göre işe başlatmama tazminatı konusunda alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir durum da dosyada bulunmamaktadır. Buna göre, davacı için anılan tazminatın 5 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır.
  Dosya İçeriğine göre söz konusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20. maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-) Antalya 2. İş Mahkemesinin 6.6.2006 gün ve 234-325 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3)Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-)Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400. YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan (32.60) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 20.11.2006 tarihinde karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ