• İŞE İADE TAZMİNATININ 4 AYLIK ALT SINIRIN ALTINDA BELİRLENEMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/18-21

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No. 2005/12592
  Karar No. 2005/19362
  Tarihi: 26.05.2005

  l İŞE İADE TAZMİNATININ 4 AYLIK ALT SINIRIN ALTINDA BELİRLENEMEMESİ
  l İŞÇİNİN FESİHTEN SONRA BAŞKA BİR İYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI
  l BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLMAMASI
  l TESPİT NİTELİĞİNDEKİ İŞE İADE DAVASINDA KISMEN KABUL YA DA RED NEDENİYLE DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ

  ÖZETİ: 4857 sayılı yasanın 21. maddesinde davacı işinin yasal süresi içinde işverene başvurmasına rağmen işe başlatılmaması halinde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödeneceği düzenlenmesine rağmen mahkemece 2 aylık tazminatın ödenmesine karar verilmesi doğru değildir. Ayrıca davacının fesihten 15 gün sonra başka bir işverende iş bulması boşta geçen süre ücret alacağını etkilemediğinden ve davalı feshin geçersizliği ile temerrüde düştüğünden yasal sınır olan 4 aya kadar ücret ve diğer hakların hüküm altına alınması gerekir. Diğer taraftan feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesine ve bu hükümlerin tespit mahiyetinde olmasına rağmen mahkemece kısmen ret kararı verilerek davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi de isabetli olmamıştır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
   Hüküm  süresi  içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan 17.11.2004 tarihinde feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuş ve fesihten sonra 2.12.2004 tarihinde yeni bir işe girdiğini açıklamıştır.
  Davalı işveren, sözleşmenin işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece gösterilen sebebin geçersiz olduğu gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatılmadığı takdirde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının iki aylık ücreti olarak belirlenmesine ve aktin feshi olan 17.11.2004 tarihinden yeni işe başladığı 2.12.2004 tarihine kadar açıkta kaldığı dönem için ücretinin ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.
  Hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre fesih bildiriminde belirtilen sebebin geçerli olmadığı anlaşıldığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine dair verilen karar doğrudur.
  Ancak, 4857 sayılı yasanın 21.maddesinde davacı işinin yasal süresi içinde işverene başvurmasına rağmen işe başlatılmaması halinde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödeneceği düzenlenmesine rağmen mahkemece 2 aylık tazminatın ödenmesine karar verilmesi doğru değildir. Ayrıca davacının fesihten 15 gün sonra başka bir işverende iş bulması boşta geçen süre ücret alacağını etkilemediğinden ve davalı feshin geçersizliği ile temerrüde düştüğünden yasal sınır olan 4 aya kadar ücret ve diğer hakların hüküm altına alınması gerekir. Diğer taraftan feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesine ve bu hükümlerin tespit mahiyetinde olmasına rağmen mahkemece kısmen ret kararı verilerek davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi de isabetli olmamıştır.
  Bu nedenlerle mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,4857 sayılı İş Kanunun 20/3 maddesi gereği dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
  1-) Ankara 1. İş Mahkemesinin 23.3.2005 tarih ve 1436 E, 122 K. Sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davanın KABULUNE. Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-) Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının taktiren davacının dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-) Davacının süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan 4 aya kadar boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 350 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan 49.64 YTL yargılama ve temyiz giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  8-) Temyiz harcının isteği halinde davacı tarafa iadesine,

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ