• İŞE İADE TAZMİNATININ 13 YILLIK İŞÇİ İÇİN ALT SINIRDAN BELİRLENEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/33887
  Karar No: 2007/5314
  Tarihi:      26.02.2007

  l İŞE İADE TAZMİNATININ 13 YILLIK İŞÇİ İÇİN ALT SINIRDAN BELİRLENEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının al ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususla nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Fesih nedeni de dikkate alınarak, yaklaşık 13 yıllık hizmeti bulunan davacı için anılan tazminatın alt sınırdan belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır.
  Dosya İçeriğine göre söz konusu tazminatın davacının 6 aylık ücreti olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir:
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm allına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal nedenle feshedildiğin ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davamı reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının 4 aylık ücret tutarı olarak çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine kara verilmiştir.
  Hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının al ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususla nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Fesih nedeni de dikkate alınarak, yaklaşık 13 yıllık hizmeti bulunan davacı için anılan tazminatın alt sınırdan belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır.
  Dosya İçeriğine göre söz konusu tazminatın davacının 6 aylık ücreti olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3. fıkrası uyarınca hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-) Ankara 17.İş Mahkemesinin 28.9.2006 gün ve 636-843 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-) Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde iş başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 6 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye gön 450. YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan (38.20) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 26.2.2007 tarihinde karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ