• İŞE İADE TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLEMESİ

  ANKARA
  Bölge İdare Mahkemesi
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/3086
  2004/3572
  28.10.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İş.K/18-21
   
   
  • İŞE İADE TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLEMESİ
    ÖZETİ: Davacı kurumun davacıya ödediği miktarın mahkeme kararına göre ödenen tazminat tutan olduğu taraflar arasında İhtilafsız olup, bu karar gereğince yapılan bir tazminat ödemesi niteliğinde olduğundan ve Belir Vergisi Kanununun 61.maddesinde bahsedilen anlamda tazminat ve ücret niteliğinde bir ödeme olmadığından vergiye tabi tutulmasının yasal olmadığı gerekçesiyle kabul ederek  dava konusu tazminat tutarı üzerinden kesilen gelir vergisinin red ve iadesine
               

  İSTEMİN ÖZETİ______________ :Davacının Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürlüğünde Bölge Birliği Kontrolörü olarak çalışmakta iken iş akdinin tek taraflı olarak feshedilmesi ve bu nedenle açılan davanın Ankara 12.iş Mahkemesince reddedilmesi neticesinde temyizen Yargıtay tarafından verilen karar ile iş akdinin feshinin geçersizliğine İlişkin karar gereğince ödenen kıdem tazminattan kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle açılan davayı; Davacı kurumun davacıya ödediği miktarın mahkeme kararına göre ödenen tazminat tutan olduğu taraflar arasında İhtilafsız olup, bu karar gereğince yapılan bir tazminat ödemesi niteliğinde olduğundan ve Belir Vergisi Kanununun 61.maddesinde bahsedilen anlamda tazminat ve ücret niteliğinde bir ödeme olmadığından vergiye tabi tutulmasının yasal olmadığı gerekçesiyle kabul ederek  dava konusu tazminat tutarı üzerinden kesilen gelir vergisinin red ve iadesine karar veren Ankara 1.Vergi Mahkemesi hakimînce verilen 30.6.2004 gün ve E.2004-155, K:2004-622   sayılı kararın, davalı idarece Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesi hükmü gereğince davacıya ödenmiş olan tazminat   tutarından gelir vergisi kesintisi yapılmasının yasal ve yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenmektedir.
  SAVUNMANIN ÖZETİ                   Davalı İdarenin itirazının reddiyle mahkeme kararının onanması
  Talep edilmiştir.
  TÜRK MİLLETİ ADİNA
  Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü: Ankara 1 .Vergi Mahkemesi Hakimince verilen 30.6.2004 gün ve E:2004-155 K:2004-622 sayılı kararın dayandığı hukuki nedenlerle gerekçeler Mahkememizce de uygun görülmüş olup, İtiraz dilekçesinde ileri sürülen İddialar sözü geçen kararın bozulmasını gerektiren durumda bulunmadığından, İtiraz isteminin REDDİNE ve kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin itiraz eden özerinde bırakılmasına, peşin alınan posta giderinden artan meblağın istek halinde davalı idareye ödenmesine, 28.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ