• İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLİP KESİLMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21
  193 S.GVK/25

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/34211
  Karar No: 2006/13168
  Tarihi:      09.05.2006

  l İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLİP KESİLMEMESİ
  l UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGIDA ÇÖZÜM-LENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: İşe iade davasında, mahkemece altı aylık brüt ücret tutarında tazminat ödenmesinin tespitine karar verilmiş ise de, işveren ödemeleri yaparken tespit edilen brüt ücretten, kesilmesi gereken vergileri keserek, kalan netini davacıya vermesi ve kestiği vergileri Vergi Dairesine yatırması gerekir. Bu durumda davalının, net miktarı ödemesi yerindedir. Ancak, tarafların açıklamalarından işe başlatmama tazminatından Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesi gereğince gelir vergisinin kesilip kesilmeyeceği çekişmelidir. Davacı gelir vergisi kesilmemesi gerektiğini iddia etmekte, davalı ise aksini savunmaktadır. Dava konumuzda ihtilaflı olan husus ise başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği konusu olup, bu çekişmenin halli adli yargıda mümkün değildir. Taraflar, bu hususta idari yargıya giderek ihtilafla ilgili idari yargı kararı almaları gerekir.

  DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, mahkemece işe iade davası sonucu verilen 6 aylık işe başlatmama tazminatının brüt miktarının ödenmesi gerektiği halde icra takibinden önce net miktarının kendilerine ödendiğini iddia ederek net miktarla brüt miktar arasındaki farkın işverenden tahsilini talep etmiştir.
  Davalı, icra takibine vaki itirazında, işe başlatmama tazminatından yasal kesintileri yapmak zorunda olduğunu, bu nedenle takibe itiraz ettiğini bildirmiştir.
  Davacı ise, davalının itirazının yersiz olduğunu, mahkeme kararı gereği ödemenin brüt miktarı üzerinden yapılması gerektiğini, itirazın yersiz olduğunu iddia ederek itirazın iptaline, takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.
  İşe iade davasında, mahkemece altı aylık brüt ücret tutarında tazminat ödenmesinin tespitine karar verilmiş ise de, işveren ödemeleri yaparken tespit edilen brüt ücretten, kesilmesi gereken vergileri keserek, kalan netini davacıya vermesi ve kestiği vergileri Vergi Dairesine yatırması gerekir.
  Bu durumda davalının, net miktarı ödemesi yerindedir. Ancak, tarafların açıklamalarından işe başlatmama tazminatından Gelir Vergisi Kanununun 25.maddesi gereğince gelir vergisinin kesilip kesilmeyeceği çekişmelidir. Davacı gelir vergisi kesilmemesi gerektiğini iddia etmekte, davalı ise aksini savunmaktadır. Dava konumuzda ihtilaflı olan husus ise başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği konusu olup, bu çekişmenin halli adli yargıda mümkün değildir. Taraflar, bu hususta idari yargıya giderek ihtilafla ilgili idari yargı kararı almaları gerekir. Temyiz incelemesine konu davamız itirazın iptali niteliğinde bulunduğundan ve çözümü de idari yargının kararının sonucuna bağlı olduğundan bu konuda alınacak vergi mahkemesi kararı sonucuna göre bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ