• İŞE İADE TAZMİNATI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21
  193 S.GVK/25,61,94

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/16610
  Karar No. 2008/10304
  Tarihi: 25.04.2008
                                                              
  l İŞE İADE TAZMİNATI
  l VERGİ KESİNTİSİ YAPILAMAYACAĞI

  ÖZETİ: İşe başlatmama tazminatı ücret sayılan ödemelerin ortak özelliğini taşımadığı için anılan ödemelerden gelir vergisi Kanunu 61 ve 94/1–1 maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Gelir Yergisi Kanunu'nun 25/1–1 maddesinde vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğundan anılan alacaktan gelir vergisi kesilmeyeceğinden mahkemece hükmedilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, itirazın iptali, takibin devamı ve %40 icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş davacı avukatınca duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.’nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla Tetkik Hâkimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının temyizine gelince;
  Davacı boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı alacakları için icra takibi yaptığını takibe itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline, takibin devamına karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ödemelerin tam yapıldığı için itirazın haklı olduğunu savunmuştur.
  Mahkemece işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmesinin gerektiği kabul edilerek itirazın kısmen iptaline karar vermiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilip kesilemeyeceğine ilişkindir.
  İşe başlatmama tazminatı ücret sayılan ödemelerin ortak özelliğini taşımadığı için anılan ödemelerden gelir vergisi Kanunu 61 ve 94/1–1 maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Gelir Yergisi Kanunu'nun 25/1–1 maddesinde vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğundan anılan alacaktan gelir vergisi kesilmeyeceğinden mahkemece hükmedilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
                         
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ