• İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/16730
  Karar No: 2007/1129
  Tarihi:      29.01.2007

  l İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ
  l BAŞVURU TARİHİNDE İŞÇİNİN ASKERDE OLMASI
  l İŞÇİNİN ASKERDE OLMASININ İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA DAVETİ YAPMAMASININ GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davacı süresi içerisinde davalıya işe başlatılması için başvurduğu halde davalı yasal süre olan bir ay içinde işe başlatma konusunda kararını bildirmemiştir. Dolayısıyla zımni olarak işe iade etmeyeceğini belirtmiş olduğundan kesinleşen kararda hükmedilen tazminat ve boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerekmektedir
  Davacının işe başlatılma talebinde bulunduğu tarihte muvazzaf askerlik görevini ifa ediyor olmasının davacı için ifade imkansızlık olarak kabulü hatalıdır
  İşveren askerlik sonrası işe alacağına dair bir ifade beyanında da bulunmamıştır. İşverenin gerçek iradesi işe başlatmamaktadır. Kaldı ki işverenin işe başlatmama tarihinde işçinin askerliği sona ermiştir. Ortada uyulması gereken kesin bir hüküm vardır.

  DAVA: Davacı, 8 aylık ücret ve sosyal haklar tutarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacının iş akdine haklı neden olmadan son verildiğini iddia ederek açtığı işe iade davası kabul edilmiş ve Dairemizin 9.12.2004 tarih ve 28516 / 26956 sayılı ilamı ile onanmıştır. Davacı süresi içerisinde davalıya işe başlatılması için başvurduğu halde davalı yasal süre olan bir ay içinde işe başlatma konusunda kararını bildirmemiştir. Dolayısıyla zımni olarak işe iade etmeyeceğini belirtmiş olduğundan kesinleşen kararda hükmedilen tazminat ve boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
  Davacının işe başlatılma talebinde bulunduğu tarihte muvazzaf askerlik görevini ifa ediyor olmasının davacı için ifade imkansızlık olarak kabulü hatalıdır.
  İşveren askerlik sonrası işe alacağına dair bir ifade beyanında da bulunmamıştır.İşverenin gerçek iradesi işe başlatmamaktadır.Kaldı ki işverenin işe başlatmama tarihinde işçinin askerliği sona ermiştir.Ortada uyulması gereken kesin bir hüküm vardır.Mahkemece isteklerin karar altına alınması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ