• İŞE İADE İSTEMİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/94
  2011/10
  18.07.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • İŞE İADE İSTEMİ
  • İKİ YILLIK KIDEMİ OLAN İŞÇİ
  • İŞE İADE TAZMİATININ ALTI AY OLARAK BELİRLENMESİNİN UYGUN OLMAMASI
    ÖZETİ Dosya içeriğine göre davacı işçinin davalıya ait işyerinde yaklaşık 2 yıl çalıştığı, iş sözleşmesinin küresel kriz nedeniyle feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 6 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Sözkonusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.  
               


  DAVA                        :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin 6 aylık ücret tutarında belirlenmiştir.
  4857 sayılı Is Kanununun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. İş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz.
  Dosya içeriğine göre davacı işçinin davalıya ait işyerinde yaklaşık 2 yıl çalıştığı, iş sözleşmesinin küresel kriz nedeniyle feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 6 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Sözkonusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HUKUM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA.
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE.
  3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.
  6.Davacının yapmış olduğu 145,30 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına.
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100 TL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine.
  Kesin olarak 18/07/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ