• İŞE İADE (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNA-TINDAN VERGİ KESİLİP KESİLMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/36953
  Karar No: 2006/1600
  Tarihi:      01.06.2006

  l İŞE İADE (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNA-TINDAN VERGİ KESİLİP KESİLMEMESİ
  l UYUŞMAZLIĞIN VERGİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANMASI
  l VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI

  ÖZETİ: Taraflar arasındaki çekişme daha önce mahkeme kararıyla ödenmesi gerektiği tespit edilen işe başlatmama tazminatından vergi kesilip kesilmeyeceği hususundadır. İhtilaf vergi hukukundan kaynaklandığından bu tür davaların çözüm yeri idari yargı vergi mahkemeleridir. Görev, kamu düzeniyle ilgili olup yargılamanın her safhasında re'sen nazara alınması gereklidir. Bu nedenle mahkemece dava itirazın iptali davası mahiyetinde bulunduğundan taraflara idari yargı yerinde ihtilafın çözülmesi yönünde dava açmaları için mehil vermek, açılacak davanın sonucunu beklemek ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Taraflar arasındaki çekişme daha önce mahkeme kararıyla ödenmesi gerektiği tespit edilen işe başlatmama tazminatından vergi kesilip kesilmeyeceği hususundadır. İhtilaf vergi hukukundan kaynaklandığından bu tür davaların çözüm yeri idari yargı vergi mahkemeleridir. Görev, kamu düzeniyle ilgili olup yargılamanın her safhasında re'sen nazara alınması gereklidir. Bu nedenle mahkemece dava itirazın iptali davası mahiyetinde bulunduğundan taraflara idari yargı yerinde ihtilafın çözülmesi yönünde dava açmaları için mehil vermek, açılacak davanın sonucunu beklemek ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ