• İŞE İADE DAVASININ BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA AÇILAMAYACAĞI   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/3253
  2011/19459
  29.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/18-21
     
  • İŞE İADE DAVASININ BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA AÇILAMAYACAĞI
    ÖZETİ Somut uyuşmazlıkta davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin 27.4.2009 tarihli bildirimin işçiye yapılmak istendiği, ancak aynı tarihli şerh ile işçi tarafından tebellüğden imtina edildiği görülmektedir. Bu durumda fesih bildirimi 27.04.2009 tarihinde yapılmış sayılır. Dava ise 22.6.2009 tarihinde açılmıştır. Bildirim tarihine göre davanın bir aylık dava açma süresi geçtikten sonra açıldığı anlaşılmaktadır. Dava hak düşürücü süre içinde açılmamıştır. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.  
               


  DAVA                                  : Davacı,  işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının, davalı Isparta Belediye Başkanlığı'na işçilik hizmet alım ihalesi ile işçi temin eden Istem Isparta Taşımacılık Turizm Temizlik ve Mühendislik Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti'nde Şubat 2003 tarihinde işe başladığını, Isparta Belediye Başkanlığı'nın denetim ve gözetiminde kesintisiz olarak Isparta Belediye Başkanlığı'na ait şirketlerde ve en son olarak da davalı Akdeniz Tem. ve İlaç. Org.ve Danışmanlık Tic.Ltd.Şti'nde çalıştığını, iş sözleşmesinin bu şirket tarafından 27.05.2009 tarihinde geçerli neden bulunmaksızın ve yazılı bildirim de yapılmadan sona erdirildiğini belirterek, feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal haklarına karar verilmesini talep etmiştir. 
  Davalı Belediye vekili,  müvekkilinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 67. Maddesine dayanarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet alımı suretiyle diğer davalı Akdeniz Ltd. Şti ile yaptığı sözleşme gereğince, diğer davalı şirket tarafından çalıştırılan davacının bu şekilde çalışmasına dayanarak müvekkili Belediyeye ait kadroya atanmaya ve her türlü mali haklar ile sosyal yardımlara hak kazanamayacağını bu nedenle davacının müvekkili Belediyede işe iade edilmesi ve bunun mali sonuçlarının Belediyeye yükletilmesinin mümkün olmadığını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince belediyelerin çalıştıracakları personel hakkında norm kadro uygulaması getirildiğini, buna göre müvekkili Belediyenin kendi bünyesinde çalıştırabileceği personel, sayı ve nitelik olarak sınırlandığını bu nedenlerle müvekkili Isparta Belediye Başkanlığı hakkında açılan davanın reddini istemiştir.
  Davalı Akdeniz Ltd Şti vekili,  şirketin İhale Kanunu uyarınca farklı kurumların açtığı ihalelere katılan ve ihaleyi kazanması durumunda ilgili kurumun temizlik hizmetini işçiler aracılığıyla sağlayan ve işveren vekili sıfatı ile hareket eden bir firma olduğunu, işveren olan Isparta Belediye Başkanlığı'nın vekili olduğunu, davacı işçinin her ne kadar müvekkil şirketin işçisi görünse de maddi gerçeklikte davalı Isparta Belediye Başkanlığı'nın işçisi olduğunu bütün haklarından davalı Isparta Belediye Başkanlığı'nın sorumlu olduğunu bu nedenlerle husumet yönünden haksız ve yersiz açılan davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, davacının hizmet alım ihaleleri ile belediyeye ait işyerinde çalıştırıldığı, davalılar arasındaki sözleşmenin işçi teminine ilişkin olduğu, taşeronluk sözleşmelerinin muvazaalı bulunduğu, iş sözleşmesinin yazılı bildirim yapılmadan, geçerli neden gösterilmeden sona erdirildiği gerekçesiyle Akdeniz Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Organizasyon ve Danışmanlık Tic Ltd Şti hakkında açılan davanın reddine, Isparta Belediyesi açısından ise feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiştir.
  Kararı davalı Isparta Belediye Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir.
   İşveren fesih bildiriminde bulunmuş, ancak bunu tebliğ etmemiş olmasına rağmen, örneğin, işçi, işvereni şikâyet ederek, fesih bildiriminin yapıldığı tarihi kesin olarak belirleyecek bir işlem yapmışsa, artık bu tarihin esas alınması uygun olacaktır. Bu anlamda işverenin fesih bildiriminin tebliğden imtina edildiği tutanakların tutulduğu tarih, tutanak düzenleyicilerinin doğrulaması halinde tebliğ tarihi sayılacaktır. Eylemli fesih halinde dava açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren işler. Fesih bildirimine karşı idari itiraz yolu öngören personel yönetmeliği ya da sözleşme hükümleri, dava açma süresini kesmeyeceği gibi, işçinin bu süre içinde hastalığı nedeni ile rapor alması da bu süreyi durdurmayacaktır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir. (15.09.2008 gün ve 2008/1860 Esas, 2008/23531 Karar sayılı ilamımız).
  İş sözleşmesinin önel verilerek feshi halinde, dava açma süresi önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başlar.
  Somut uyuşmazlıkta davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin 27.4.2009 tarihli bildirimin işçiye yapılmak istendiği, ancak aynı tarihli şerh ile işçi tarafından tebellüğden imtina edildiği görülmektedir. Bu durumda fesih bildirimi 27.04.2009 tarihinde yapılmış sayılır. Dava ise 22.6.2009 tarihinde açılmıştır. Bildirim tarihine göre davanın bir aylık dava açma süresi geçtikten sonra açıldığı anlaşılmaktadır. Dava hak düşürücü süre içinde açılmamıştır. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM      :  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 30.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1100 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak 29.6.2011 günü oybirliği ile karar verildi.           
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ