• İŞE İADE DAVASININ AÇILDIĞI TARİHTE İŞÇİNİN YILLIK İZİNDE OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/29639
  2007/26745
  17.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • İŞE İADE DAVASININ AÇILDIĞI TARİHTE İŞÇİNİN YILLIK İZİNDE OLMASI
  • DAVA TARİHİNDE FESİH GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI
  • DAVA TARİHİNDEN SONRAKİ FESİH İÇİN YENİ BİR DAVA AÇILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacı 8.9.2006 tarihinde ücretli izine çıkarıldığını, ancak izin ücretinin ödenmediğinden şüphelenerek akdini feshedildiği düşüncesi ile 5.10.2006 tarihinde işe iade davası açmıştır, işveren 8.9.2006 tarihinde işlerinin piyasadaki talep daralması sebebiyle davacıyı ücretli izne çıkardığını, bilahare izine ücretini de ödediğini, ancak işlerinin düzelmemesi üzerine davacının dava açmasından sonra 12.11.2006 tarihi itibariyle iş sözleşmesini feshettiğini savunmuştur. 8.9.2006 tarihinde işveren tarafından yazılı veya sözlü olarak fesih iradesi açıklanmamıştır. Bu tarihte davacı da ücretli izine çıkarıldığını kabul etmiş, ancak bilahare izin ücretinin ödenmediği gerekçesi ile iş sözleşmesinin anılan tarih itibariyle feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Belirtmek gerekir ki, sözü edilen iznin yıllık ücretli izin olduğu taraflarca iddia edilmediğinden izin süresine ilişkin ücretin peşin ödenmesi gerekmez. Ücretli izine çıkarıldığı ve izin ücretinin ödendiği olgusunun davacı tarafından da kabul edilmesi karşısında anılan tarih itibariyle bir fesihten söz edilemez. Bu dava tarihinden sonra işveren tarafından 12.11.2006 tarihi itibariyle gerçekleştirilen fesih yeni bir işe iade davasına konu olabilir
               

  DAVA:Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,   isteği kısmen   hüküm altına almıştır.
   Hüküm   süresi  içinde     davalı  avukatı  tarafından   temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, davacının 8.9.2006 tarihinde ücretli izine ayrıldığını ücretli izne ilişkin tüm haklarının ödendiğini, 12.11.2006 tarihinde piyasadaki talep daralması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini, işe iade davasının açıldığı tarih itibariyle davacının işyerinde çalışmakta olduğunu, çalışmakta olan işçinin işe iade davası açamayacağını, feshin geçerli nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece feshin sendikal nedene dayandığı sonucuna varılarak davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı 8.9.2006 tarihinde ücretli izine çıkarıldığını, ancak izin ücretinin ödenmediğinden şüphelenerek akdini feshedildiği düşüncesi ile 5.10.2006 tarihinde işe iade davası açmıştır, işveren 8.9.2006 tarihinde işlerinin piyasadaki talep daralması sebebiyle davacıyı ücretli izne çıkardığını, bilahare izine ücretini de ödediğini, ancak işlerinin düzelmemesi üzerine davacının dava açmasından sonra 12.11.2006 tarihi itibariyle iş sözleşmesini feshettiğini savunmuştur. 8.9.2006 tarihinde işveren tarafından yazılı veya sözlü olarak fesih iradesi açıklanmamıştır. Bu tarihte davacı da ücretli izine çıkarıldığını kabul etmiş, ancak bilahare izin ücretinin ödenmediği gerekçesi ile iş sözleşmesinin anılan tarih itibariyle feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Belirtmek gerekir ki, sözü edilen iznin yıllık ücretli izin olduğu taraflarca iddia edilmediğinden izin süresine ilişkin ücretin peşin ödenmesi gerekmez. Ücretli izine çıkarıldığı ve izin ücretinin ödendiği olgusunun davacı tarafından da kabul edilmesi karşısında anılan tarih itibariyle bir fesihten söz edilemez. Bu dava tarihinden sonra işveren tarafından 12.11.2006 tarihi itibariyle gerçekleştirilen fesih yeni bir işe iade davasına konu olabilir. Mevcut delillere göre iş sözleşmesinin 8.9.2006 tarihinde işveren tarafından feshedildiği kanıtlanmadığından bu fesih iddiasına dayalı açılan davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-)Gebze 2.İş Mahkemesinin 13.4.2007 gün ve 941-216 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-)Davanın REDDİNE,
  3-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-)Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 20 ) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450.- YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak
  17.09.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ