• İŞE İADE DAVASINDA TALEPTEN DAHA AZINA HÜKMEDİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21


  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/22125
  Karar No: 2006/30724
  Tarihi:      21.11.2006

  l İŞE İADE DAVASINDA TALEPTEN DAHA AZINA HÜKMEDİLMESİ
  l RED VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iade davalarında vekalet ücreti, feshin geçersizliği ile ilgilidir. Feshin geçersizliğinin sonuçlarına göre kabul veya retten söz edilemez ve red vekalet ücretine karar verilmesi gerekmez. Davalı lehine olarak red vekalet ücretine dair verilen karar hatalı olup hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı olarak 8 aylık ücreti tutarında tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle işe iadeye ve işe başlatmama halinde tazminatın 4 aylık ücret tutarında tespitine yine boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının ödenmesine dair karar verilmiştir. İşe başlatmama tazminatı yönünden talepten daha azına hükmedildiği gerekçesiyle davalı lehine red vekalet ücretine hükmedilmiştir. Hükmü bu yönde davacı taraf temyiz etmiştir.
  Feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iade davalarında vekalet ücreti, feshin geçersizliği ile ilgilidir. Feshin geçersizliğinin sonuçlarına göre kabul veya retten söz edilemez ve red vekalet ücretine karar verilmesi gerekmez. Davalı lehine olarak red vekalet ücretine dair verilen karar hatalı olup hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-  Ankara 1. İş Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2- İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3- Davacının   yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık ücreti olarak
  belirlenmesine,
  4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400,00 YTL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7- Davacı tarafından yapılan (49,60 YTL) yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oy birliğiyle 21.11.2006 tarihinde karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ