• İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVETİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/17108
  2012/103
  17.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVETİ
  • İŞÇİNİN İŞE BAŞLMASI
  • DAVANIN KONUSZ KALMAYACAĞI
  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNŞNB ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
   
    ÖZETİ Dosya içeriğine göre davacı işçinin iş sözleşmesinin 30/12/2010 tarihinde davalı işverence feshedildiği, davacı tarafından dava açıldıktan sonra işverence 23/02/2011 tarihli noter ihtarnamesi işe başlaması istendiği bunun üzerine davacının 08/03/2011 günü işbaşı yaptığı anlaşılmaktadır.
  Bu durumda dava konusu işe iade ve iş güvencesi tazminatı istekleri yönünden davacının davalı işverenin davetine icabet ederek işe başlaması nedeniyle konusuz kaldığından anılan istekler yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmeli; boşta geçen süre ücreti isteği yönünde ise davalı tarafın ödeme itirazı üzerinde durularak davacının hak kazandığı boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer hakların ödenip ödenmediği araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
                 

  DAVA                                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
    Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının 23/02/2011 tarihinde tekrar işe davet edildiğini, davacının bu davete uymadığını bunun da davasında samimi olmadığını gösterdiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece fesih bildiriminin bozucu yenilik doğuran bir işlem olduğu,  tek taraflı olarak geri alınması mümkün olmadığından işveren tarafından davacı işçinin işe davet edilmesinin ancak yeni bir iş sözleşmesi için icap niteliği taşıdığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacı işçinin iş sözleşmesinin 30/12/2010 tarihinde davalı işverence feshedildiği, davacı tarafından dava açıldıktan sonra işverence 23/02/2011 tarihli noter ihtarnamesi işe başlaması istendiği bunun üzerine davacının 08/03/2011 günü işbaşı yaptığı anlaşılmaktadır.
  Bu durumda dava konusu işe iade ve iş güvencesi tazminatı istekleri yönünden davacının davalı işverenin davetine icabet ederek işe başlaması nedeniyle konusuz kaldığından anılan istekler yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmeli; boşta geçen süre ücreti isteği yönünde ise davalı tarafın ödeme itirazı üzerinde durularak davacının hak kazandığı boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer hakların ödenip ödenmediği araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17/01/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ