• İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN İŞE DAVETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/13902
  Karar No. 2010/1829
  Tarihi: 01.02.2010
               
  l İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN İŞE DAVETİ
  l İŞÇİNİN BU DAVETİ KABUL ZORUNLU-LUĞUNUN BULUNMAMASI
  l İŞE İADE KARARINI YARGI KARARI İLE GÜÇLENDİRMEKTE İŞÇİNİN YARARININ BULUNMASI

  ÖZETİ: Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan soma tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir, işverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Yargılama devam ederken, bazı durumlarda işveren fesihte yasal şartları yerine getirmediğini anladığında, açılan davayı sonuçsuz bırakmak için işçiyi işe davet edebilir. Yargılama sırasında işverenin işçiyi eski işine başlatma yönünde çağrısına işçinin olumlu yaklaşmaması, işe iade davasını olumsuz yönde etkilememelidir. İşçinin işverenin çağrısına icabet etmemesi, işe dönme konusunda gerçek niyetin taşımadığı şeklinde yorumlanmamalıdır, işçinin açmış olduğu davanın sonucunda işe iadeyi sağlama çabası yasal bir hakkıdır. Açtığı davada yargı kararı güvencesi ile işe başlatılmasını isteme hakkına sahip olan işçi daveti kabul etmek zorunda bırakılmamalı, daveti kabul etmediği için açılan dava reddedilmemelidir. Özellikle davetin samimi olup olmadığı, açılan davayı etkisiz bırakıp bırakmayacağı üzerinde durulmalı, işçinin bu konuda çekincesi dikkate alınmalı, mahkemece bu konuda taraflar dinlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. 

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, açılan davayı kabul etmediklerini, ancak davacının buna rağmen işe başlatılması için işe davet edildiğini, aynı şartlarda ve aynı işte çalışması için verilen sürede davacının işe başlamadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının usulüne uygun çağrıya rağmen işe başlamadığı, feshin davacının işe başlamaması nedeni ile geçerli hale geldiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan soma tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir, işverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Yargılama devam ederken, bazı durumlarda işveren fesihte yasal şartları yerine getirmediğini anladığında, açılan davayı sonuçsuz bırakmak için işçiyi işe davet edebilir. Yargılama sırasında işverenin işçiyi eski işine başlatma yönünde çağrısına işçinin olumlu yaklaşmaması, işe iade davasını olumsuz yönde etkilememelidir. İşçinin işverenin çağrısına icabet etmemesi, işe dönme konusunda gerçek niyetin taşımadığı şeklinde yorumlanmamalıdır, işçinin açmış olduğu davanın sonucunda işe iadeyi sağlama çabası yasal bir hakkıdır. Açtığı davada yargı kararı güvencesi ile işe başlatılmasını isteme hakkına sahip olan işçi daveti kabul etmek zorunda bırakılmamalı, daveti kabul etmediği için açılan dava reddedilmemelidir. Özellikle davetin samimi olup olmadığı, açılan davayı etkisiz bırakıp bırakmayacağı üzerinde durulmalı, işçinin bu konuda çekincesi dikkate alınmalı, mahkemece bu konuda taraflar dinlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.
  Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren işe davet etme yanında, davayı kabul etmediğini vekili aracılığı ile belirtmiştir. İşverenin işe davet ihtarı, aynı iş ve aynı ücreti kapsamadığı gibi mahkemece davetin önceki iş sözleşmesinin devamı niteliğinden olup olmadığı araştırılmamış, işe davet konusunda davacı tarafa bir celse süre verilmesine rağmen, celse sonunda neden davacının işe başlamak için başvuruda bulunup bulunmadığı, işverenin davetinin samimi olup olmadığı irdelenmemiştir. Yukarda belirtilen hukuki ve maddi olgular göre eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ