• İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ ALAN İŞÇİNİN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN BU DÖNEM İÇİN ALDIĞI İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ İADE ETMESİNİN GEREKTİĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4447 S. İşsizlikK/53

  T.C.
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi        

  Esas No. 2016/8628
  Karar No. 2019/7195 
  Tarihi: 01.04.2019

  l İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ ALAN İŞÇİNİN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN BU DÖNEM İÇİN ALDIĞI İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ İADE ETMESİNİN GEREKTİĞİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre; davalının işe iade davasının lehine sonuçlanması üzerine boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı konusunda icra takibi yaptığı, icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan itirazın iptali davası sonucunda ise, takibin devamına dair verilen kararın kesinleştiği tespit edilmektedir. Bu durumda, davalının sadece bilirkişi raporunda belirtilen boşta geçen süre ücreti miktarı tutarındaki işsizlik ödeneğini davacı kuruma iade etmesi gerektiği anlaşılmakla, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; davalının, dava dışı ... Dağ. Satış. Paz. A.Ş. bünyesinde iş sözleşmesine tabi olarak çalışmakta iken, 20.09.2005 tarihinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, bu nedenle davalı tarafından işe iade davasının açıldığını, davalının işsizlik ödeneği talebiyle 20.09.2005 tarihinde müvekkili kuruma müracaatta bulunduğunu ve müracaatının 11.11.2005 tarihinde kabul edilerek davalıya işsizlik ödeneği ödenmeye başlandığını, davalı tarafından ... Dağ. Satş. Paz. A.Ş. aleyhine açılan davada feshin geçersizliğine ve işe iadesine, davalının boşta geçen üç aylık ücretinin ve diğer haklarının işverenden tahsiline karar verildiğini, söz konusu kararın kesinleşmesi üzerine davalıya 16.06.2006 tarihinde iş başı yaptırıldığını, davalının iş sözleşmesinin feshinin, işe iade davasındaki karar ile geçersiz hale geldiğini ve bu sebeple, 4447 sayılı Kanun'a göre işsizlik ödeneği ödenmesi bakımından öngörülen temel şartın gerçekleşmediğini, kararın kesinleşmesi üzerine işsizlik ödeneği ödenmesini gerektiren temel şartın da oluşmadığını, davalının 16.06.2006 tarihi itibariyle aynı işverene bağlı olarak yeniden işe başladığını ve bu nedenle geriye dönük 3 aylık (2006 yılı Mart, Nisan ve Mayıs) maaşlarının ödendiği ve SGK primlerinin yatırıldığını, işe iade davasının kesinleşmesi ile davalının işsiz kalmasının hukuki sonuçlarının ortadan kalktığını, işsizlik ödeneğine dayanak kanunun maksadının, iş sözleşmeleri feshedilen işçilerin gelir kaybının önlenerek zor duruma düşmemelerini sağlamak olduğunu, bu sebeple davalı aleyhine ... 20. İcra Müdürlüğü'nün 2007/3297 esas sayılı dosyası ile ödeme emri gönderildiğini, davalı tarafından yapılan itiraz üzerine ... 12. İş Mahkemesi'nin 2008/431 esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açıldığını, davanın kabulü yönünde verilen kararın Dairemizce davalının işveren aleyhine açtığı itirazın iptali davasının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiği ve verilen işsizlik ödeneği yönünden itirazın iptaline karar verilmesi gerektiği yönünde gerekçeye yer verilerek kararın bozulmasına hükmedildiğini, akabinde söz konusu davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine iş bu davanın ikame edildiğini belirterek, müvekkili kurumca davalıya ödenen boşta geçen üç aylık süreye ilişkin ödenen işsizlik ödeneğinin hak ediş tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti:Davalı vekili; müvekkilinin dava dışı ... Dağ. Satış. Paz. A.Ş. aleyhine açtığı işe iade davasının kesinleşmesinden sonra, işe başlamak için işyerine giden müvekkiline mahkeme kararına aykırı şekilde başka bir iş verildiğini, 20.06.2006 tarihli ihtarname ile işverenden durumun düzeltilmesinin talep edildiğini, bu talebin 23.06.2006 tarihli ihtarname ile reddedildiğini, 27.06.2006 tarihli ihtarname ile müvekkilinin işe iade edilmemesi durumunda tazminatlarının tahsili yoluna başvurulacağının işverene bildirildiğini, işveren tarafından tanzim edilen 30.06.2006 tarihli ihtarname ile müvekkilinin iş sözleşmesinin devamsızlıktan bahisle feshedildiğini, söz konusu alacaklarının tahsili maksadıyla işveren aleyhine ... 29. İcra Müdürlüğü'nün 2006/9726 esas sayılı dosyasından takip yapıldığını, yapılan takibe itiraz üzerine ... 9. İş Mahkemesi'nin 2006/661 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını ve davanın müvekkili lehine neticelendiğini, netice olarak müvekkilinin işe iade edilmediğini ve fesih işleminin ortadan kalkmadığını, bu durumun ... 9. İş Mahkemesi'nin 2006/661 esas sayılı dosyası ile sabit olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, ... 20. İcra Müdürlüğünün 2007/3297 sayılı icra takibindeki itirazın iptaline, asıl alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe: 
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dosya içeriğine göre; davalının işe iade davasının lehine sonuçlanması üzerine boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı konusunda icra takibi yaptığı, icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan itirazın iptali davası sonucunda ise, takibin devamına dair verilen kararın kesinleştiği tespit edilmektedir. Bu durumda, davalının sadece bilirkişi raporunda belirtilen boşta geçen süre ücreti miktarı tutarındaki işsizlik ödeneğini davacı kuruma iade etmesi gerektiği anlaşılmakla, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
  Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ