• İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA FESHİN İŞE BAŞLATMAMAYLA GERÇEKLEŞECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/24896
  Karar No: 2006/25173
  Tarihi:      28.09.2006

  l İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA FESHİN İŞE BAŞLATMAMAYLA GERÇEKLEŞECEĞİ
  l FARK KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEN BAŞLAMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının hizmet akdi işe iade davasının lehine sonuçlanması sonucu işe başlatılması ile ilgili olarak işverene başvurduğu 10.8.2004 tarihinden sonra işverenin işe başlatmayacağına dair iradesini açıkladığı, eğer işveren açıkça bu yolda beyanda bulunmamışsa işçinin işe başlamak için başvurduğu tarihten itibaren bir ayın son bulduğu gündür. Fark kıdem tazminatına akdin sona erdiği bu tarihten faiz yürütülmesi gerekirken işçinin işe başlamak için başvurduğu tarihin esas alınması da hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ek kıdem tazminatı ile fark kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının kıdem ihbar tazminatı ödenerek emekliliğe hak kazandığı gerekçesiyle hizmet akdinin işverence feshedildiği anlaşılmaktadır. 4969 Sayılı Yasanın 2/D maddesinde yer alan 500 YTL. miktarındaki tazminata hükmedilebilmesi için hizmet akdini işçinin emeklilik sebebi ile kendisinin feshetmesi gerekir. Somut olayda davacı hizmet akdi işverence fesh edildikten sonra SSK.dan emeklilik isteğinde bulunduğundan bu talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
  3. Davacının hizmet akdi işe iade davasının lehine sonuçlanması sonucu işe başlatılması ile ilgili olarak işverene başvurduğu 10.8.2004 tarihinden sonra işverenin işe başlatmayacağına dair iradesini açıkladığı, eğer işveren açıkça bu yolda beyanda bulunmamışsa işçinin işe başlamak için başvurduğu tarihten itibaren bir ayın son bulduğu gündür. Fark kıdem tazminatına akdin sona erdiği bu tarihten faiz yürütülmesi gerekirken işçinin işe başlamak için başvurduğu tarihin esas alınması da hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ