• İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLEMEMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/749
  2005/2984
  03.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
   
  • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLEMEMESİ
  • DİĞER HAKLARIN SAKLI TUTULMASI TALEBİNİN REDDİNİN VEKALET ÜCRETİ HÜMEDİLMESİNİ GEREKTİRMEMESİ

   
    ÖZETİ: İşe iade davasının özelliği nedeniyle başka talep ve davaların işe iade ile birlikte görülmesi ve karara bağlanması mümkün değildir. Mahkemece bu nedenle diğer taleplerle ilgili bir yargılama yapılmamıştır.Ancak, buna rağmen davacının ihbar ve kıdem tazminatı haklarının saklı tutulmasına dair talebinin reddinden dolayı davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi isabetli olmamıştır.Esasen davacının bu haklarının saklı tutulması talebinin reddine karar verilmesine bu davada gerek de yoktur.
   
               

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi,iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, sözleşmenin işçinin mazeretsiz işe gelmemesinden dolayı geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece gösterilen sebebin geçersiz olduğu gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine,işe başlatılmadığı takdirde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının dört aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine ve boşta geçen süre için dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
  Hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre feshin geçerli bir nedenle yapılmadığı anlaşıldığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine dair verilen karar yerindedir..
  Ayrıca ,işe iade davasının özelliği nedeniyle başka talep ve davaların işe iade ile birlikte görülmesi ve karara bağlanması mümkün değildir. Mahkemece bu nedenle diğer taleplerle ilgili bir yargılama yapılmamıştır.Ancak, buna rağmen davacının ihbar ve kıdem tazminatı haklarının saklı tutulmasına dair talebinin reddinden dolayı davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi isabetli olmamıştır.Esasen davacının bu haklarının saklı tutulması talebinin reddine karar verilmesine bu davada gerek de yoktur.
  Diğer taraftan , dosyada davacı tarafından 22.000.000 TL harç,600.000 TL dosya gideri ki toplam:22.600.000 TL yargılama gideri yapıldığı halde ,mahkemece 10.100.000 TL harcın davalıdan alınmasına karar verilmesi de hatalıdır.
  Dairemizce,4857 sayılı yasanın 20/3 maddesi gereği aşağıdaki şekilde karar verilmiştir
  SONUÇ :Yukarıda açıklanan nedenlerle,
  1-Köprübaşı Asliye (İş) Mahkemesinin 22.10.2004 tarih ve 2004/ 45 E, 2004 /106 K. Sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-Davanın KABULÜNE .Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-Davacının süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 ay ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 350 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan toplam 22.6 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  8-Temyiz harcının isteği halinde yatıran taraflara iadesine, dair,kesin olarak 3.2.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ