• İŞE İADE DAVALARINDA VERİLEN HÜKÜMLERİN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/91
  2011/7
  18.07.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • İŞE İADE DAVALARINDA VERİLEN HÜKÜMLERİN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI
  • İŞE İADE TAZMİNATI MİKTARININ BİR KISMININ REDDİ NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ mahkemece davacı tarafın başlangıçtaki işe başlatmama tazminatının 8 aylık ücret seviyesinden belirlenmesi talebi 4 aylık ücretten belirleme yapılarak kalan kısım reddedilmiş, yargılama giderleri ve ücreti vekalet de davacıya buna göre yüklenmiştir. Oysa işe iade davalarında verilen hüküm tespit niteliğindedir, talep eda davasında olduğu gibi değerlendirilmez. Dolayısıyla talebin kısmen reddi durumu söz konusu değildir. İşe iade kararı verildikten sonra, işe başlatmama tazminatı işçinin kıdemi ve diğer hususlar dikkate alınarak re'sen belirlenmektedir. Bu nedenle ise başlatmama tazminatı talepten az belirlendiği için davacı taraf yargılama giderleri ve vekâlet ücreti ile sorumlu tutulamaz. Hükmün bu yönüyle de bozulması gerekmiştir.  
               


  DAVA                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin 4 aylık ücret tutarında belirlenmiştir.
  4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4. an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. İş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz.
  Dosya içeriğine göre davacı işçinin davalıya ait işyerinde kavurma makinesi operatörü olarak 14 yıl çalıştığı, iş sözleşmesini performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının
  4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Söz konusu tazminatın davacının
  5 aylık ücreti tutarında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
  Diğer taraftan mahkemece davacı tarafın başlangıçtaki işe başlatmama tazminatının 8 aylık ücret seviyesinden belirlenmesi talebi 4 aylık ücretten belirleme yapılarak kalan kısım reddedilmiş, yargılama giderleri ve ücreti vekalet de davacıya buna göre yüklenmiştir. Oysa işe iade davalarında verilen hüküm tespit niteliğindedir, talep eda davasında olduğu gibi değerlendirilmez. Dolayısıyla talebin kısmen reddi durumu söz konusu değildir. İşe iade kararı verildikten sonra, işe başlatmama tazminatı işçinin kıdemi ve diğer hususlar dikkate alınarak re'sen belirlenmektedir. Bu nedenle ise başlatmama tazminatı talepten az belirlendiği için davacı taraf yargılama giderleri ve vekâlet ücreti ile sorumlu tutulamaz. Hükmün bu yönüyle de bozulması gerekmiştir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA.
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE.
  1. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  2. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5.     Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.
  1. Davacının yapmış olduğu 300.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  2. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100 TL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.
  8.     Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine.
  Kesin olarak 18/07/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ